dr Wojciech Lipiński

adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Pełnomocnik ds. praktyk w IEiAK UW

Kontakt

w.lipinski@uw.edu.pl
+48 22 55 31 657

Obszary zainteresowań

Problematyka etniczna i tożsamościowa: stosunki między państwem/kulturą dominującą i grupami mniejszościowymi, tożsamość i relacje etniczne w społecznościach lokalnych na pograniczach, sytuacja mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, procesy narodotwórcze. Obszar badań: Republika Sacha w Federacji Rosyjskiej i Ukraina.

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Laboratoria etnograficzne: Polesie – etniczność na pograniczu, Polesie – etnografia wsi ukraińskiej, Zadunajscy przesiedleńcy w Budziaku, Staroobrzędowcy nad Dunajem

Inne zajęcia: Etnografia Ukrainy – mniejszości narodowe, Ukraina – dylematy tożsamości, Religie, etniczność, państwo – przykład Ukrainy, Rosja i narody, Zrozumieć inną codzienność – północna Syberia, Ludy tubylcze, Nauka i nacjonalizm – procesy narodotwórcze a przedmiot badań humanistów

Publikacje

Książki autorskie

 • Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011.

Redakcja naukowa

 • Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Dzisiejsze Polesie, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013.
 • (wspólnie z J. Derlickim) Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002.

Wybrane rozdziały w książkach i artykuły w czasopismach

 • Ukraiński Budziak. Mniejszości i państwa narodowe na pograniczu, „Etnografia Polska”, t. LXI, z. 1-2, 2017, s. 43-64.
 • Lipowanie – staroobrzędowcy z ukraińskiego Budziaku, [w:] Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga Pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, red. Stefan Pastuszewski, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2016, s. 54-64.    
 • Ethnic Boundaries, the State and the Peoples of Northern Siberia. Ethnicity Transformations in the Olerinska Tundra (Yakutia), “Ethnologia Polona”, vol. 36, 2015, s. 53-76.   
 • Budziak (Besarabia): zróżnicowanie etniczne i perspektywy tożsamości regionalnej na południu Ukrainy, [w:] Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-Kreacje-Popularyzacje, red. Anna Weronika Brzezińska, Jacek Schmidt, Wrocław 2014, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria Archiwum Etnograficzne T. 55, s. 115-126.
 • Od zagranicznych kolonistów do mniejszości narodowych. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy w Budziaku, [w:] Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, red. Łukasz Smyrski, Katarzyna Waszczyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, s. 165-176.
 • Starożyłowie z Jakucji między tradycją tubylczą a kolonialną, „Etnografia Polska”, t. LVI, 2012, z. 1-2, s. 65-83.
 • Strategie legitymizacji tożsamości regionalnych grup Rosjan. Na przykładzie Pomorców z Obwodu Archangielskiego i starożyłów z Jakucji, [w:] 20 rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, red. M. Głowacka-Grajper, R, Wyszyński, Warszawa 2012, s. 222-230. 
 • Prace polskich badaczy-zesłańców i ich znaczenie we współczesnej Republice Sacha (Jakucja), [w:] Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka-badacze-znaczenie, red. Z. Jasiewicz, Poznań 2004, s. 215-226.
 • From Autostereotype to Megalomania. Cultural Changes among the Small Peoples of the North in Yakutia, [w:] Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millenium, red. L. Mróz, Z. Sokolewicz, Warszawa 2003, s. 137-151.
 • Ewenkowie w Jakucji, "Sprawy Narodowościowe", nr 22, 2003, s. 153-160.
 • „Kościół cudzy i ksiądz cudzy”. Rozwój instytucji religijnych na Żytomierszczyźnie w świetle problematyki etnicznej, [w:] Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, red. Ł. Smyrski, M. Zowczak, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003, s. 241-255.

Projekty badawcze

 • 2017-2018 Kierownik grantu NCN nr 2017/01/X/HS3/00236 w ramach programu Miniatura1 „Religia ajyy. Nowy fenomen etnoreligijny na Syberii”
 • 2010-2013 Kierownik grantu MNiSW nr N109 313537, „Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe ukraińskiego Budziaku”
 • 2006 — 2009 Wykonawca grantu promotorskiego KBN nr 1 H01H 009 30, „Tożsamość w społeczności wieloetnicznej. Studium relacji etnicznych w północno-wschodniej Jakucji”, kierownik grantu: prof. Lech Mróz                                                                           
 • 2003 — 2006 Wykonawca grantu KBN nr 2H01H 004 25, „Jakucja sto lat po Sieroszewskim”, kierownik grantu: prof. Lech Mróz
 • 2002 — 2003 Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • Od 1997 roku wielokrotne badania terenowe oraz prace archiwalne i biblioteczne w Republice Sacha (Jakucja) w Federacji Rosyjskiej
 • Od 1997 roku wielokrotne badania terenowe na Ukrainie (min.: Wołyń, Podole, Krym, Polesie, Budziak)