Zasady studiowania w IEiAK

1. Program studiów
Program studiów w IEiAK opiera się na Krajowych Ramach Kwalifikacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2011 roku  a zatwierdzonych dla kierunku etnologia i antropologia kulturowa uchwałą  Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 7 czerwca 2012 roku.
Program składa się z przedmiotów obowiązkowych etnologicznych i nieetnologicznych i przedmiotów w modułach tematycznych.
Program i plan studiów zatwierdzany jest na dany rok akademicki przez Radę Naukową IEiAK.
Do 15 maja każdego roku wprowadzana jest do USOS oferta zajęć na semestr zimowy, a do 15 listopada na semestr letni.

Oferta na dany rok akademicki znajduje się w USOS i na stronie www.etnologia.uw.edu.pl

2. USOS — Uniwersytecki System Obsługi Studenta

Każdy student ma w USOS swoje konto, gdzie zapisuje się na zajęcia, składa podania, wnosi opłaty za studia oraz otrzymuje informacje na temat zaliczonych i niezaliczonych zajęć.

Przejdź do Centralnego Systemu Uwierzytelniania - USOS

3. Podania

Student składa wszelkie podania w USOS (poza podaniami o wznowienie na studia), po czym drukuje je i podpisuje. Podanie zaopiniowane przez opiekuna roku i Wicedyrektora ds. studenckich trafia do Dziekanatu.
Każde podanie kierowane do Dziekana WH jest odnotowywane w księdze wyjść (jest mu nadawany numer sprawy).
Decyzja Dziekana WH publikowana jest w USOS. Po decyzję w sprawie podań nieskładanych przez USOS student zgłasza się osobiście do dziekanatu (sekcji studenckiej).

4. ECTS

ECTS to European Credit Transfer System — Europejski System Transferu Punktów Kredytowych. Jest to system kontroli pracy studenta, zgodnie z którym za udział w zajęciach otrzymuje się nie tylko oceny, ale także punkty. Każdym zajęciom jest przypisana określona liczba punktów, odpowiadająca ich trudności i obciążeniu studenta pracą (minimum 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy).
Informacja o punktacji ECTS znajduje się przy każdym przedmiocie proponowanym w ramach programu studiów w IEiAK oraz ofercie przedmiotów ogólnouniwersyteckich.
W danym roku akademickim student musi uzyskać 60 punktów ECTS (pożądane po 30 w semestrze).
Student samodzielnie podpina przedmioty pod program i etap studiów do uzyskania 60 p. ECTS. Pod dany etap studiów muszą być podpięte przedmioty obowiązkowe na tym etapie.
W przypadku, gdy w ciągu jednego roku student zaliczy przedmioty za łączną sumę większą niż 60 punktów, może część zaliczonych przedmiotów przenieść na następny etap studiów — to znaczy podpiąć te przedmioty później.

5. Zapisy na zajęcia

Na zajęcia proponowane w IEiAK oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie, lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez system USOS.
Zapisy odbywają się w terminach określonych przez Rektora UW: w czerwcu — I tura zapisów na zajęcia odbywające się w semestrze zimowym; w grudniu — I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim (II tura odpowiednio we wrześniu-październiku i lutym-marcu).

6. Zasady uczestnictwa

Zasady uczestniczenia w zajęciach określa prowadzący w sylabusie do zajęć i przedstawia je na pierwszych zajęciach.
Jeśli wykładowca nie określi specjalnych warunków uczestnictwa, przyjmuje się, że: student ma obowiązek uczestniczenia w proponowanych zajęciach (zarówno ćwiczeniach, jak i wykładach), student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, a każda kolejna powinna być usprawiedliwiana (np. przez okazanie zaświadczenia lekarskiego), a materiał zaliczany.

7. Rezygnacja z zajęć

Student ma prawo do jednokrotnej w toku studiów I stopnia i jednokrotnej w czasie toku studiów II stopnia rezygnacji z zajęć, na które zapisał się poprzez USOS, a nie wyrejestrował się z nich w terminie [Reg. Studiów §23b ust. 2].
Studenci zobowiązani są zgłosić rezygnację samodzielnie przez USOSweb. W module Moje studia —> Podpięcia mogą wskazać przedmiot, z którego zaliczenia chcą zrezygnować. Rezygnację mogą zgłosić po uprzednim podpięciu przedmiotu pod określony program i etap studiów do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze. USOSweb nie pozwoli przekroczyć tego terminu (jak również zgłosić rezygnacji z większej liczby zajęć).

8. Zaliczenie zajęć

Zajęcia kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę (poza seminariami dyplomowymi, w-f i szkoleniem BHP). Informacja na ten temat jest zamieszczona w sylabusie do zajęć oraz powinna być przekazana studentom na pierwszych zajęciach.
Każdemu studentowi przysługują dwa terminy egzaminów i zaliczeń z danego przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym — w sesji głównej i poprawkowej. Oznacza to, że nie można zaliczać przedmiotu w innej sesji niż ta przyporządkowana do semestru, kiedy jest on realizowany [Reg. Studiów §25];
Jeśli nieobecność w pierwszym lub w drugim terminie zaliczenia lub egzaminu jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim (dostarczonym opiekunowi), student nie traci prawa do dwóch terminów [Reg. Studiów §25 ust. 6].
Jeśli nieobecność w pierwszym terminie zaliczenia lub egzaminu jest nieusprawiedliwiona, student traci prawo do jednego terminu, ale bez wpisu oceny niedostatecznej; dopiero niezdanie w pozostałym terminie skutkuje oceną niedostateczną.
Jeśli w sesji egzaminacyjnej student otrzymał ocenę niedostateczną, a w sesji poprawkowej nie podszedł do egzaminu — w terminie 10 dni jest zobowiązany dostarczyć zwolnienie lekarskie [pismo Dziekana ds. studenckich nr WH 64/2008 z 5 maja 2008 r.].
Student ma prawo w ciągu 7 dni od daty egzaminu lub zaliczenia zgłosić na piśmie do Dziekana swoje zastrzeżenia co do formy zaliczenia lub co do bezstronności przy wystawianiu oceny [Reg. Studiów §26]. Student powinien otrzymać odpowiedź w 14 dni od daty złożenia pisma.

Zajęcia złożone z ćwiczeń i wykładów: Teorie kultury
Niezaliczenie ćwiczeń (tj. niezdanie w terminie pierwszym i poprawkowym) jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do egzaminu w danej sesji [Reg. Studiów §25 ust. 4].
Zajęcia z grupy przedmiotów do wyboru: W przypadku niezaliczenia zajęć z puli przedmiotów do wyboru i braku ich w propozycji zajęć dla następnego roku akademickiego, studentowi przedstawiana jest propozycja innych zajęć o podobnej liczbie godzin i sposobie zakończenia mogących zastąpić te z warunku.

9. Języki obce

Organizacją lektoratów zajmuje się Szkoła Języków Obcych (SzJO), http://www.szjo.uw.edu.pl
Każdy student na początku studiów I stopnia otrzymuje 240-godzinny bon językowy, który może wykorzystać tylko do końca III roku.
Student etnologii studiów stacjonarnych zobowiązany jest do zrealizowania 120 godzin lektoratów, za które otrzymuje zaliczenie na ocenę oraz po 1 punkcie ECTS za 30 godz.
Realizowany lektorat nie musi być tożsamy ze zdawanym egzaminem.
Student etnologii (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) zobowiązany jest do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie B2 do końca III roku studiów I stopnia. Za egzamin przysługują 2 punkty ECTS.
Istnieje możliwość uznania certyfikatu językowego jako równoważnego z obowiązkowym egzaminem z języka na poziomie B2 — spis uznawanych na Uniwersytecie Warszawskim znajduje się w Załączniku do Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 maja 2007 r. Oceny z egzaminów z języków obcych na podstawie certyfikatów zewnętrznych wpisuje do indeksów SzJO.

10. W-F

Organizacją i zaliczaniem zajęć z wychowania fizycznego zajmuje się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (więcej informacji o zasadach na stronie: rejestracja.usos.uw.edu.pl).
Studenta studiów stacjonarnych obowiązuje zaliczenie 4 semestrów wychowania fizycznego (tj. 120 godz.) w ciągu studiów I stopnia do V semestru.

11. Przedmioty realizowane w innej jednostce

Za zgodą Dziekana student może przepisać z dowolnego kierunku:

  • przedmioty obowiązkowe w programie kierunku etnologia i antropologia kulturowa,
  • wybrane przedmioty zastępujące przedmioty etnologiczne do 9 p. ECTS na  studiach licencjackich i do 6 p. ECTS na studiach magisterskich.

Podanie do Dziekana w sprawie przepisania przedmiotów, ocen i punktów ECTS należy złożyć najpóźniej do 31 października danego roku akademickiego. Podanie należy złożyć w USOS-ie (Podanie o uznanie przedmiotów obcych), następnie wydrukować i przekazać opiekunowi roku..
Rozpatrzone pozytywnie podanie jest podstawą do wpisania przedmiotów na konto studenta w USOS. W celu uzyskania wpisu w USOSie należy zgłosić się z decyzją Dziekana do administratora USOS.

12. Zaliczanie roku

Oceny z zaliczeń i egzaminów są wpisywane przez prowadzących do USOS-a w terminie 10 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej przewidzianej dla danego semestru.
Po zakończeniu sesji letniej drukowana jest z USOS-a karta okresowych osiągnięć studenta. Karta sprawdzana jest przez opiekuna z programem etapu studiów. Na karcie widoczne będą tylko przedmioty podpięte wcześniej przez studenta pod dany etap studiów (zgodnie z zasadami podpinania opisanymi w punkcie 4.).
 

13. Laboratoria etnograficzne.

Laboratoria stanowią najważniejszy cykl w trakcie studiów licencjackich. Każdy student jest zobowiązany do zaliczenia czterech semestrów laboratorium i czterech ćwiczeń terenowych. Materiał badawczy uzyskany w trakcie ćwiczeń terenowych poparty wiedzą teoretyczną stanowi podstawę pracy laboratoryjnej, która na seminarium licencjackim zostaje przeredagowana w pracę licencjacką.

Materiały badawcze muszą spełniać wymogi jakościowe i ilościowe stawiane badaniom etnograficznym. Jakość i ilość materiałów badawczych weryfikuje osoba prowadząca, przy zakomunikowaniu dokładnych wymogów w syllabusie laboratorium.

Cykl zajęć laboratoryjnych zwieńczony jest prezentacją wszystkich grup z danego roku po zakończeniu ostatniego semestru zajęć. Podczas prezentacji laboratoriów występują osoby, które sfinalizowały tekst pracy laboratoryjnej.

Ocena za pracę laboratoryjną jest jednocześnie oceną za ostatni semestr laboratorium.

W przypadku mniejszej liczby miejsc niż chętnych na rozpoczynające się laboratorium, ostateczną decyzję na temat składu grupy laboratoryjnej podejmuje prowadzący według przedstawionych studentom merytorycznych kryteriów. Prowadzący grupę przekazuje administratorowi USOS gotową listę uczestników gotową listę uczestników do wprowadzenia do systemu.

14. Warunkowe zaliczenie roku

Informacje znajdują się w Regulaminie Studiów §30 oraz Szczegółowych Zasadach Studiowania na WH §2.
Student, który realizuje III rok studiów I stopnia oraz II rok studiów II stopnia, nie może mieć warunkowego wpisu, dlatego jeśli nie zaliczy 1 lub 2 przedmiotów, powtarza ostatni semestr ostatniego roku danego etapu.
Warunek oznacza realizację programu danego roku w liczbie 60 ECTS plus zrealizowanie zajęć z warunku i uzyskanie przynależnych im punktów.
Student składa podanie do Dziekana WH (lub w przypadku studentów niestacjonarnych do Kierownika Studiów Niestacjonarnych) z prośbą o warunkowy wpis na kolejny rok. Termin składania podań na odpowiednim formularzu upływa tydzień po letniej sesji poprawkowej.
Niezrealizowanie warunku oznacza powtarzanie roku.
Warunek jest płatny.

15. Powtarzanie roku

Informacje znajdują się w Regulaminie Studiów §30 ust. 5 oraz Szczegółowych Zasadach Studiowania na WH §10.
Niezaliczenie Laboratorium na II roku studiów licencjackich (120 godzin zajęć) skutkuje powtarzaniem roku, nie można uzyskać wówczas wpisu warunkowego na rok III.
Powtarzanie roku jest płatne.

16. Wznawianie studiów

Informacje znajdują się w Regulaminie Studiów §8 oraz Szczegółowych Zasadach Studiowania na WH §3.
Osoby wznawiające studia, które uzyskały absolutorium 2 lata wcześniej, nadrabiają różnice programowe względem programu tego roku, na który mają się wznowić. Osoby, które nie uzyskały absolutorium, uzupełniają różnice programowe względem całego toku studiów.
Wznowienie studiów wiąże się z opłatami.

17. Opłaty

Opłaty za zajęcia dydaktyczne pobierane są zgodnie z Reg. Studiów §15.
Wysokość opłat jest ustalana rokrocznie i podawana do wiadomości na stronie www.uw.edu.pl i na stronie www.etnologia.uw.edu.pl.
Terminy wnoszenia opłat:
czesne — przed rozpoczęciem semestru lub ratalnie, przy czym pierwsza rata powinna być wpłacona przed rozpoczęciem semestru [Reg. Studiów §15 ust. 5];
za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów — w pierwszym miesiącu nowego semestru.
Informacja o naliczonych i dokonanych opłatach jest widoczna w USOS.
Nieuiszczenie opłaty w ustalonym terminie może stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów [Reg. Studiów §30 ust. 9].

18. Złożenie dokumentów i pracy dyplomowej

W dziekanacie przedstawia się kartę informującą o dacie obrony i składzie komisji oraz pracę dyplomową i inne wymagane dokumenty (spis dostępny na www.wh.uw.edu.pl i www.etnologia.uw.edu.pl). Złożenie dokumentów powinno nastąpić nie później niż 15 dni (roboczych) przed planowaną obroną - szczegółowe informacje są dostępne na stronie etnologii.
Terminowe ukończenie studiów oznacza obronę pracy dyplomowej do końca września danego roku akademickiego. Niedotrzymanie terminu obrony skutkuje skreśleniem.

19. Indywidualny tok studiów

ITS przyznawany jest na wniosek studenta [Reg. Studiów §20 i Szczegółowe Zasady Studiowania na WH §4], o ile spełni następujące warunki:

  •     jest studentem co najmniej II roku (na studiach I stopnia) lub studentem II semestru I roku (na studiach II stopnia);
  •     średnia z poprzedniego roku (lub semestru) wyniosła co najmniej 4 (z egzaminów i zaliczeń);
  •     terminowo zaliczył rok;
  •     w przypadku studiów licencjackich przedstawi opinię opiekuna roku i prowadzącego grupę laboratoryjną;
  •     w przypadku studiów magisterskich przedstawi opinię opiekuna roku i prowadzącego seminarium magisterskie.

20. Przeniesienia

Przeniesienie z innej uczelni możliwe jest tylko w ramach tego samego kierunku. Zasady przeniesień określone są w zasadach rekrutacji na studia i umieszczone na stronie www.irk.uw.edu.pl;
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu danego toku studiów. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w czerwcu.

21. Studia równoległe

Zasady przyjęć na studia równoległe określają zasady rekrutacyjne zawarte na stronach www.irk.uw.edu.pl, rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w lipcu.
Studia równoległe można podjąć po ukończeniu I roku studiów [Reg. Studiów §9 ust.3];

22. Jakość kształcenia

Zasady ewaluacji jakości kształcenia określa Zarządzenie nr 12, z 7 maja 2008 roku.
Ankiety oceny zajęć dotyczą wszystkich zajęć realizowanych w IEiAK; są anonimowe i dobrowolne. Zbiorcze wyniki analizy ankiet ewaluacyjnych są przekazywane Samorządowi Studentów.

23. Plagiat

Plagiat rozumiany jest jako przywłaszczenie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy (także tej opublikowanej na stronach internetowych i nie zawierającej informacji o autorstwie), czyli zaprezentowanie tekstu bez podania źródła i wyraźnego zaznaczenia cytowanego fragmentu (por. autorskie prawa osobiste — art. 16 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i dobra osobiste człowieka — art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego). Art. 34 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że „można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła”.
Zgodnie z art. 115 pkt 1 „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. Niezależnie od konsekwencji przewidzianych w polskim prawie i zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim — stwierdzającym, że obowiązkiem studenta jest „etyczne uzyskiwanie zaliczeń wszystkich zajęć oraz przygotowywanie prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich” (Reg. Studiów §14 ust. 1 p. 4) — student IEiAK, który popełnił plagiat:
— nie zalicza przedmiotu, z którego przedstawił pracę;
może też być
— skierowany na powtarzanie roku;
lub
— postawiony przed Komisją Dyscyplinarną dla Studentów z wnioskiem o skreślenie z listy studentów
Decyzja o wyborze konsekwencji płynących z popełnienia plagiatu podejmowana jest przez Dyrektora IEiAK na podstawie raportu dotyczącego sprawy, przygotowanego przez zespół wyjaśniający. Zespół ten jest powoływany każdorazowo i składa się co najmniej z dwóch pracowników IEiAK oraz wykładowcy, który stwierdził plagiat.

24. Stypendia

Sprawami stypendialnymi zajmuje się Komisja Stypendialna.
Informacja o stypendiach znajduje się w Biurze Spraw Studenckich i Biurze Współpracy z Zagranicą UW (www.uw.edu.pl).

25. MOST

Wszelkie informacje znajdują się tutaj:
Przedmioty zrealizowane w ramach stypendium są traktowane jako równoważące zajęcia danego semestru w IEiAK z wyjątkiem seminarium licencjackiego, magisterskiego i badań terenowych do pracy magisterskiej.

26. Międzynarodowa wymiana studentów — ERASMUS, CEEPUS

Program realizowany przez studenta powinien być zatwierdzony w tzw. porozumieniu stron;
student zobowiązuje się zrealizować 30 ECTS w semestrze;
Przedmioty zrealizowane w ramach stypendium są traktowane jako równoważące zajęcia danego semestru w IEiAK z wyjątkiem seminarium licencjackiego, magisterskiego i badań terenowych do pracy magisterskiej.
Przed wyjazdem student składa podanie do dziekana WH z prośbą o skierowanie na studia zagraniczne; po powrocie składa podanie z prośbą o uznanie zaliczonych podczas stypendium przedmiotów.

 

Podstawa prawna

Opłaty - strona Biura Spraw Studenckich

Baza biur UW - Przydatne kontakty, linki i dokumenty