Regulamin korzystania z Biblioteki IEiAK

1. Biblioteka Instytutu i Antropologii Kulturowej, oznaczana dalej skrótem Biblioteka IEiAK jest biblioteką naukową świadczącą usługi w zakresie udostępniania zbiorów i informacji naukowej.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) w celu realizacji postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej „RODO”

2. Zbiory Biblioteki IEiAK, jej katalogi i cały aparat informacyjny są własnością społeczną i wymagają poszanowania. Wynoszenie obiektów będących własnością IEiAK poza jej teren bez dopełnienia obowiązujących formalności jest niedopuszczalne i podlega sankcjom prawno-karnym.

3. W bibliotece i czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

4. Do czytelni zbiory Biblioteki IEiAK są udostępniane wszystkim zainteresowanym po okazaniu legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.

5. Z wypożyczalni mają prawo korzystać:

 • studenci, pracownicy i doktoranci IEiAK
 • studenci, pracownicy i doktoranci UW za pośrednictwem rewersu międzybibliotecznego
 • inne biblioteki za zgodą kierownika Biblioteki IEiAK i rewersem międzybibliotecznym

6. Do korzystania z wypożyczalni upoważnia studentów IEiAK ważna legitymacja studencka.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia obiektów bibliotecznych, nie ujawnione w chwili odbioru a stwierdzone przy ich zwrocie.

8. W razie zniszczenia lub zagubienia dzieła czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz i ponieść koszty oprawy, jeśli dzieło było oprawione. W przypadku gdy jest to niemożliwe, kierownik Biblioteki IEiAK ustala sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

9. Biblioteka IEiAK wypożycza:

 • pracownikom i doktorantom IEiAK 15 voluminów na 6 miesięcy
 • studentom IEiAK 6 książek na 1 miesiąc lub 2 tygodnie w przypadku wypożyczania lektur

10. Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczania zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

11. W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się przed upływem terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie lub drogą mailową).

12. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 • zablokowanie konta
 • upomnienie na piśmie
 • karę pieniężną - kupno wskazanej książki do biblioteki wg przelicznika stosowanego przez BUW

13. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • dzieł wchodzących w skład księgozbioru podręcznego (oznaczonego literą P lub Czyt. przy sygnaturze książki)
 • depozytu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (oznaczonego TNW lub D. przy sygnaturze książki)
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych, atlasów
 • czasopism
 • książek wydanych przed 1945 rokiem
 • obiektów w złym stanie zachowania

Niestosowanie się do przepisów Regulaminu upoważnia kierownika Biblioteki w porozumieniu z dyrektorem IEiAK do ograniczenia uprawnień lub pozbawienia użytkownika prawa korzystania z Biblioteki.

14. Udostępnianie Zbiorów Specjalnych odbywa się na odrębnych zasadach. Prace dyplomowe chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu do celów dydaktycznych i naukowych. Nie wolno ich kserować ani kopiować żadnymi metodami cyfrowymi.  Z tych zbiorów mogą korzystać tylko pracownicy i studenci IEiAK UW.