Call for papers (publikacje)

Lud - Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, to czasopismo publikujące oryginalne artykuły naukowe z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej oraz folklorystyki.

Planowany numer: 103 (2019), znajdzie się w nim specjalna część tematyczna poświęcona miejscu polskiej etnologii w systemie antropologii światowych

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019

Etnografia Polska jest czasopismem założonym w 1956 roku i wydawanym przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Celem twórców czasopisma jest idea integracji środowiska etnograficznego/etnologicznego/antropologicznego i współpracy interdyscyplinarnej. Publikujemy artykuły oparte o badania etnograficzne, jakościowe, a także teksty teoretyczne.

Zapraszamy do przesyłania oryginalnych tekstów przez cały rok. Artykuły, które będą wydane w tegorocznym numerze czasopisma, powinny być nadesłane najpóźniej do 20 maja 2018 na adres joanna.mroczkowska12@gmail.com

Planowany numer: 61 [blok tekstów poświęcony będzie antropologii jedzenia]

Język publikacji: polski i angielski

Widok- tworząc pismo zatytułowane „Widok” chcemy (...) podejmować refleksję jednocześnie nad tym, jak widzenie problematyzowane jest we współczesnej teorii i badaniach humanistycznych, jak i nad tym, jak aktualizowane jest w różnego rodzaju praktykach, zarówno codziennych, jak i artystycznych. 

Planowany numer: Inne muzea. Nowe dziedzictwa obrazów
Termin: 10 października 2017

Laboratorium Kultury to czasopismo redagowane przez pracowników, współpracowników i doktorantów związanych z  Zakładem Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. Proponujemy pogłębiony namysł nad zagadnieniami związanymi z teorią, metodologią i praktyką badań nad kulturą. Poszukujemy formuły dla refleksji z pogranicza kulturoznawstwa i antropologii kultury.

Planowany numer poświęcony Ralphowi Lintonowi
Termin: 15 litopada 2017
www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=31926

mała kultura współczesna to projekt, którego celem jest aktywizacja doktorantów i młodych naukowców poprzez stworzenie przestrzeni komunikacji. mkw ma być przestrzenią dyskusji, mnożenia pomysłów, zadawania pytań, raczej niż udzielania ostatecznych odpowiedzi. z radością przyjmując popularne konstatacje na temat internetu jako źródła wiedzy „niepewnej”, „niecałkowitej” i „niedoskonałej”, chcemy stworzyć miejsce dla wszystkich małych i potencjalnych pomysłów, kiełkujących komentarzy na temat ważnych dla nas aktualnych wydarzeń, obrazów i tekstów. wobec „Kultury Współczesnej” przyjmujemy pozycję młodszej (internetowej) siostry: niedojrzałej, szczeniackiej, zadającej pytania, dogadującej.

kontakt z redakcją: malakulturawspolczesna@gmail.com.

Planowany numer: nieumarli
Termin: 30.09.2017
malakulturawspolczesna.org/2017/05/05/cfp-nieumarli

Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne -  powstało z myślą prezentacji wyników badań etnograficznych prowadzonych przez studentów etnologii. Czasopismo jest rocznikiem. Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.

Planowany numer: food studies
Termin: 31.10.2017
elogika.home.amu.edu.pl/?p=95

MASKA is an interdisciplinary scholarly journal publishing research conducted by students, post-graduate students and junior researchers in the fields of humanities, cultural studies and anthropology.

Planowany numer: MIGRATION – NOMADISM – LIFE IN MOTION
Termin: 31.10.2017
www.facebook.com/events/2025258457709890/?ref=br_rs

Miscellanea Anthropologica et Sociologica publikuje teksty z zakresu socjologii, antropologii, etnologii i filozofii kultury. Na pismo składają się w pierwszej kolejności teksty koncentrujące się każdorazowo na jakimś obranym temacie przewodnim. 

Planowany numer: Governmentality and what's next?
Termin: 15.09.2017
http://maes-online.com/newsy.php?id_news=267&idc=136

Planowany numer: What happens in a flat? What happens to a flat?
Termin: 01.01.2018
http://maes-online.com/newsy.php?id_news=257&idc=136

Planowany numer: Phenomenology, Practice, and Action: Perspectives on East-Central Europe
Termin: 1.12.2017
http://maes-online.com/newsy.php?id_news=252&idc=136

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología is a journal published every four months (January-April, May-August and September-December) that comes out at the beginning of each of these periods, and which was created in 2005 and funded by the School of Social Sciences of the Universidad de los Andes (Colombia). Its objective is to contribute to the advancement and dissemination of anthropological and archaeological knowledge, and to the critical analysis of sociocultural, methodological and theoretical topics that are relevant for the diverse subfields of the discipline and of other related areas of the social and human sciences. Antípoda constitutes an open, critical, pluralist forum in which hitherto unpublished articles and studies are published in Spanish, English and Portuguese.

Planowane numery

The Anthropology of the image: mutual intrusions between art, philosophy, and anthropology
Termin: 15.09-31.10.2017 

Water and other knowledges: making the plurilegality of the right to water visible
Termin: 1.01-15.02.2018

Can feminist ethnographies exist? The place of emotions and the body in the construction of anthropological knowledge
Termin: 1.05-30.06.2018

Zeszyty Etnologii Wrocławskiej są  czasopismem naukowym sygnowanym przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.  Na łamach czasopisma ukazują się artykuły prezentujące różnorodność postaw metodologicznych, projektów badawczych, zwłaszcza tych, które realizują postulat oparcia ich o konkretne badania empiryczne w Polsce, Europie i na świecie. Zapraszamy do współpracy autorów podejmujących współczesne zagadnienia, prezentujących nowatorskie koncepcje, proponujących rozmaite perspektywy badawcze.

Journal of Urban Ethnology jest rocznikiem, pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury, zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym, jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta. Do 10 nr. pismo było wydawane przez Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, a obecnie Redakcja mieści się przy Pracowni Etnologii w Krakowie, Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności IAE PAN. 

Perspektywy kulturoznawcze są naukowym czasopismem internetowym redagowanym przez pracowników Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM. W zamierzeniu ma być platformą wymiany myśli na temat szeroko pojętej kultury artystycznej – produkcji, dystrybucji i recepcji sztuki. Specyfiką pisma jest przyglądanie się praktykom artystycznym z perspektywy kulturoznawczej, jednak nie zamykamy się na przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych.

Rocznik Studia Polsko-Wschodnie to nowa seria wydawnicza o tematyce w zakresie historii Polski,w tym najnowszej, nauk o społeczeństwie i kulturze, o literaturze i języku. Szczególną wagę przywiązujemy do takich zagadnień, jak polsko-wschodnioeuropejskie powiązania społeczno-kulturowe, literackie i językowe, dziedzictwo kulturowe obszaru dawnej Rzeczypospolitej, rola i miejsce Polski w procesach społeczno-politycznych i kulturowych, dokonujących się w krajach Europy Wschodniej, recepcja kultury polskiej w krajach Europy Wschodnieji in. Teksty są publikowane w języku polskim, a także innych językach europejskich, przeważnie angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Artykuły są przyjmowane do końca września każdego roku kalendarzowego.
Wymogi techniczne

Łódzkie Studia Etnograficzne w serii wychodzą tomy jednoautorskie i wieloautorskie – te ostatnie mają charakter monograficzny, dzięki temu jeden temat zostaje wnikliwie opracowany przez autorów reprezentujących różne stanowiska metodologiczne, odmiennie czytających i interpretujących współczesną rzeczywistość. Specyfikę serii określają ramy współczesnych debat i zainteresowań antropologów oraz połączenie teorii z praktyką. 

International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) is an open access and peer-reviewed journal published by Center for Promoting Ideas (CPI), USA. The main objective of IJHSS is to provide an intellectual platform for the international scholars. IJHSS aims to promote interdisciplinary studies in humanities and social science and become the leading journal in humanities and social science in the world.

IJHSS is inviting papers for the upcoming issue of the journal.

Stan rzeczy -  za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc. Interdyscyplinarność rozumiemy zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych.