Praktyki zawodowe dla studentów

Pełnomocnik ds. praktyk w IEiAK UW - dr Wojciech Lipiński

Biuro Karier UW - (oferty praktyk)

 

 

Praktyki zawodowe dla studentów

  • Od rocznika 2012/13 praktyki  nie są obowiązkowe.
  • Obowiązujący wymiar godzin — minimum 120
  • Za praktyki zawodowe naliczane są 4 punkty ECTS
  • Miejsca i formy odbywania praktyk zawodowych określa REGULAMIN
  • Informacje o miejscu, harmonogramie i terminie odbywania praktyki zawodowej należy przekazać pełnomocnikowi ds. praktyk w IEiAK co najmniej na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem
  • Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych powinno zostać podpisane POROZUMIENIE O ORGANIZACJI PRAKTYK WRAZ ZE WSTĘPNYM HARMONOGRAMEM
  •  Zaliczenie praktyk uzyskuje się na podstawie ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU PRAKTYKI
  •  W przypadku ubiegania się o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/innych form działalności (wymagane spełnienie wymogu „zgodności z profilem studiów”) należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/inną działalność ze wskazaniem okresu zatrudnienia i opisem zakresu obowiązków oraz WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA/INNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI