Praktyki zawodowe

Opiekun praktyk zawodowych - dr Wojciech Lipiński 

Podstawowe informacje o praktykach zawodowych:

  • Praktyki zawodowe nie są obowiązkowe.
  • Praktyki zawodowe można realizować zarówno na studiach I jak i II stopnia.
  • Minimalna ilość godzin – 120.
  • Za praktyki naliczane są 4 punkty ECTS.
  • Intencję odbycia praktyk, ich miejsce i czas należy zgłosić opiekunowi praktyk z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  • Przed podjęciem praktyk należy podpisać porozumienia w sprawie organizacji praktyk wraz z ramowym programem praktyki.
  • Podstawą do zaliczenia praktyk jest (oprócz porozumienia) zaświadczenie o odbyciu praktyki. 
  • Dopuszcza się zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie zatrudnienia. W takim przypadku podstawą zaliczenia praktyk jest złożenie wniosku i przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego informacje o okresie zatrudnienia i zakresie obowiązków.
  • Szczegółowe zasady odbywania praktyk są określone w sylabusie przedmiotu.

We wszelkich sprawach związanych z organizacją praktyk należy zgłaszać się do opiekuna praktyk zawodowych.

Druki do pobrania:

Plik Porozumienie w sprawie organizacji praktyk wraz z ramowym programem

Microsoft Office document icon Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Plik Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia