Program Erasmus+

Szanowni Państwo,

spotkanie na temat oferty wyjazdów z programu Erasmus odbędzie się w tym roku z wszystkimi wydziałowymi pełnomocnikami w środę 28 lutego 2024 o godz. 16;00, w sali 108 w tzw. szklanym budynku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Kontakt

Koordynatorka programu w IEiAK dr Agata Hummel
a.hummel@uw.edu.pl

Sekretariat IEiAK: etnologia@uw.edu.pl
Biuro Współpracy z Zagranicą: kontakt i informacje na stronie - sprawdź

Długoterminowe praktyki Erasmus+  czerwiec- wrzesień 2023/24 oraz 2024/25.

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady realizacji długoterminowych praktyk Erasmus+ w krajach UE, stowarzyszonych z Programem oraz niestowarzyszonych z Programem czerwiec- wrzesień R.A 2023/2024; październik- lipiec R.A. 2024/25. Konkurs obowiązuje dla mobilności zaplanowanych od 13.06.2024 r do 31.07.2025 r.  Najważniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniego konkursu:

 1. Wyższe stypendia

KRAJE UE i STOWARZYSZONE z PROGRAMEM:

a) 820 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;

b) 820 euro - Szwajcaria i Wielka Brytania

b) 750 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

KRAJE NIESTOWARZYSZONE Z PROGRAMEM: W krajach określonych w definicjach pkt. 2 z wyłączeniem Szwajcarii i Wielkiej Brytanii stypendium wynosi 700 euro/miesięcznie. – pkt. 17

 1. Ryczałt na podróż dla studentów realizujących wymianę w krajach niestowarzyszonych z Programem (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Szwajcarii)- pkt. 20
 2. Studenci, którzy powtarzają etap studiów lub prowadzone jest w ich sprawie postępowanie wyjaśniające przez komisję dyscyplinarną są nieuprawnieni do otrzymania stypendium Erasmus SMT- pkt. 6.6.

Kwalifikacja na stypendium Erasmus na rok akad. 2024/2025

W najbliższym roku mamy do zaoferowania następujące miejsca:

 • Berlin (Humboldt Universitaet) – 2 studentów, I i II stopień studiów
 • Granada (Universidad de Granada) – 2 studentów, I i II stopień studiów, wyjazd roczny
 • Lille (Université Catholique de Lille) – 2 studentów, I i II stopień studiów; wyjazd roczny
 • Paryż (Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)) - 4 studentów, II i III stopień studiów
 • Sofia (Sofiiski Universitet „Sveti Kliment Ohridski“) - 3 osoby, II stopień studiów
 • Wiedeń (Universitaet Wien) – 2 osoby, II stopień studiów
 • Bratysława (Univerzita Komenskeho v Bratislave) - 2 studentów, II i III stopień studiów
 • Sztokholm (Södertörns Högskola) – 4 studentów, I II i III stopień
 • Zagrzeb (Sveučilište u Zagrebu) – 2 studentów, II i III stopień

W ramach sojuszu 4EU+:

 • Praga (Uniwersytet Karola) - 2 studentów, I i II stopień studiów
 • Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) – 4 studentów, I i II stopień studiów
 • Kopenhaga (Kobenhavns Universitet) – 2 studentów na I i II stopień studiów

Miesięczna wysokość stypendium Erasmus uzależniona jest od kraju.

a. 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,

Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy,

Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy;

b. 670 euro – Wielka Brytania;

c. 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia,

Turcja, Węgry.

Dodatkowo 250 euro miesięcznie dla osób, którym przysługuje stypendium socjalne, dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub ze statusem uchodźcy, w momencie składania wniosku. Istnieje też możliwość zakwalifikowania na wyjazd bez stypendium tych, dla których nie starczy miejsc stypendialnych.

UWAGA!

1. W kwalifikacji NIE mogą brać udziału osoby studenckie, których semestr letni 2023/24 jest ostatnim semestrem studiów pierwszego stopnia (pkt. 2);

2. Istnieje możliwość przyznania stypendium na maksymalnie 5 miesięcy, również przy mobilnościach rocznych (pkt. 22);

3. Osoby studenckie otrzymają ryczałtu na koszty podróży niezależnie od wyboru środka transportu (pkt. 36, 37, 38).

Osoby kandydujące powinny złożyć w sekretariacie IEiAK (na półce Agaty Hummel oraz mejlowo: a.hummel@uw.edu.pl), w terminie do 28 lutego (rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 29 lutego o 13:15 w pokoju 222).

 1. krótki list motywacyjny, uzasadniający wybór ośrodka (i ew. ośrodka rezerwowego, w razie braku miejsc) z własnymi osiągnięciami i zainteresowaniami i dokładnymi danymi kontaktowymi. Zalecamy wpisanie przynajmniej 2 ośrodków ze wskazaniem priorytetowego. Proszę również podać planowany semestr wyjazdu (w przypadku wyjazdów semestralnych: zimowy lub letni). UWAGA1: Wyjazd na III roku studiów licencjackich jest możliwy tylko pod warunkiem zrealizowania kompletu badań terenowych do laboratorium przed wyjazdem oraz uzyskania zgody od prowadzących laboratorium i ustalenia warunków pisania pracy licencjackiej na wyjeździe. UWAGA 2: proszę podać swój adres mejlowy i numer telefonu, ponieważ będzie to potrzebne do sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji (wypełniania on-line i off-line odpowiednich dokumentów).
 2. wydruk z USOSa o ocenach ze studiów (rok akademicki 2022/23) z zaznaczoną informacją o wysokości średniej. W kwalifikacji mogą brać udział osoby, które mają najwyżej jeden warunek i średnią co najmniej 3,90. Osoby z dwoma warunkami mogą starać się o wyjazd bez stypendium. UWAGA: o stypendium nie mogą ubiegać się osoby z I oraz III roku studiów licencjackich i II mgr.
 3. Świadectwo znajomości języka obcego (zwykle jest wymagany poziom B2 lub jego odpowiednik); może to być wydruk z USOSa o zdaniu uniwersyteckiego egzaminu centralnego z języka obcego lub matura rozszerzona. Studenci chcący wyjechać do Berlina do Humboldt-Universitaet będą musieli zdać ich własny egzamin językowy przez Internet przed zakwalifikowaniem przez stronę przyjmującą (www2.huberlin.de/ethno/ oraz www.aia.hu-berlin. de/int). Znajomość języka niemieckiego konieczna jest również do studiowania w Heidelbergu i Wiedniu (tam jedynie część zajęć można odbyć w języku angielskim). Studenci chcący wyjechać do Granady muszą poświadczyć znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1. W Granadzie wszystkie zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim. W przypadku wyjazdu do Lille, konieczna jest znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2.
 

STYPENDIA DO SZWAJCARII

Zasady kwalifikacji - Program SEMP - r. ak. 2023/24

Treść: Z uwagi na to, że Szwajcaria nie należy do krajów Programu Erasmus + i oferuje własne stypendia w ramach Programu Swiss European Mobility (SEMP) finansowane przez Rząd Szwajcarski, kwalifikacja do wyjazdu na zagraniczne studia częściowe na uczelniach szwajcarskich odbywa się oddzielnie od Programu Erasmus.

Szczegóły: http://bwz.uw.edu.pl/program-swiss-european-mobility-programme-semp/

Lista umów z uczelniami szwajcarskimi: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/01/Lista-umow-Szwajcaria-SEMP-2023_.pdf 
(Nasz wydział nie posiada umowy, ale jest możliwość próbowania przez umowę innego wydziału).

INNE

Nagranie ze spotkania ze studentami dot. obsługi LA EWP oraz przewodnik po LA EWP w języku angielskim.

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą http://bwz.uw.edu.pl/studia-2023-2024/ zostało umieszczone nagranie ze spotkania ze studentami dot. obsługi dwóch Learning Agreement oraz przewodnik po Learning Agreement Erasmus Without Paper (LA EWP) w języku angielskim.
Pytania dot. obsługi Learning Agreement należy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 232)

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-pro....