Homo Faber: Jak pracujemy, jak pracowaliśmy?Interdyscyplinarna konferencja akademicka

Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
22-06-2023
Data zakończenia: 
23-06-2023

Praca, będąca jednym z najważniejszych ludzkich doświadczeń, podlega ciągłym przemianom, podążając za dynamicznymi przeobrażeniami rzeczywistości. Pandemia COVID-19, wybuch wojny na Ukrainie, postępujące usieciowienie i inne znaczące procesy skłaniają nas do podjęcia refleksji nad tym, jak pracujemy. Chcielibyśmy to zagadnienie rozważyć z perspektywy interdyscyplinarnej i dlatego zależy nam na stworzeniu szerokiego pola wymiany poglądów osób prowadzących badania w różnych przestrzeniach rozumianych zarówno geograficznie, jak i społecznie.

Celem konferencji jest przyjrzenie się różnorodności współczesnego doświadczenia pracy wraz z odniesieniami do doświadczeń wcześniejszych.

Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących pracy: etatowej, na samozatrudnieniu, na umowy prekaryjne, pracy zdalnej, kontraktowej, akademickiej, rolniczej, korporacyjnej, opiekuńczej, sezonowej, za granicą, wolontaryjnej i innych.

Referaty mogą dotyczyć dawniejszych sposobów pracy, najlepiej z odniesieniami do współczesności. Interesuje nas także związek pomiędzy pracą a nie-pracą: rekreacją, pracą niezarobkową, spędzaniem wolnego czasu, aktywizmem, rozwijaniem pasji itp.

Konferencja będzie poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co konstytuuje pracę i jak jest ona doświadczana w zależności od celu, formy, sposobu zarządzania, sposobu wynagradzania?
  • W jaki sposób praca jest włączana w indywidualne konstrukcje tożsamościowe i w wytwarzanie relacji społecznych?
  • Jak konstruowane i doświadczane jest rozgraniczenie pomiędzy pracą i nie-pracą?

Abstrakty wystąpień o objętości ok 200 słów prosimy przesyłać do 31 marca 2023 na adres: etnologia@uw.edu.pl (z dopiskiem „Konferencja Homo faber”). Wystąpienia powinny trwać od 20 do maksymalnie 30 minut i powinny być uzupełnione prezentacją multimedialną.

Patronką konferencji jest prof. Anna Zadrożyńska (1938–2014), prekursorka antropologicznych badań pracy. Konferencji będzie towarzyszyła projekcja filmu o Pani Profesor, zrealizowanego przez dr Marię Małanicz-Przybylską i Polę Rożek.

Mamy nadzieję na wykład wprowadzający prof. Elizabeth Dunn, autorki książki Prywatyzując Polskę (2005).

Dr Amanda Krzyworzeka
Dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW
Dr Maria Małanicz-Przybylska