dr hab. Magdalena Lubańska

adiunktka
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członkini rady dydaktycznej kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Kontakt

magdalena.lubanska@uw.edu.pl
+48 22 55 316 58

antropolożka społeczna specjalizująca się w problematyce korelacji między religijnością a innymi sferami życia w społecznościach lokalnych egzystujących na pograniczach kulturowych (m.in. badania w południowo-zachodniej Bułgarii oraz na pograniczu polsko-ukraińskim). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla wybitnych młodych naukowców, edycja 2008), absolwentka IEiAK UW oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. 

 

 

Obszary zainteresowań

antropologia religii, antropologia pamięci, epistemologiczne problemy związane z reprezentacją emicznych/lokalnych imaginariów społecznych w teorii antropologicznej, (anty)synkretyzm religijny i relacje muzułmańsko-chrześcijańskie na terytoriach postosmańskich, uzdrowienia religijne, materialność religijna, sekularyzacja i postsekularność, relacje między wrażliwością religijną/ etyczną a pamięcią zbiorową.

 

 

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

 

a. Dydaktyka w ramach studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej:

1.      Prawosławna ikonografia 2010/2011; 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017

2.     Wielozmysłowe imaginaria religijne: przedmiot, ciało, kult 2013/2014, 2014/2015

3.     Biblia i Koran w przekazie ustnym: konteksty bałkańskie: 2011/2012, 2012/2013

4.     Antropologia pielgrzymek 2013/2014

5.     Sekularyzacja i postsekularyzm 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019

6.     Teorie kultury – ćwiczenia 2011/2012; 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2018

7. Antropologia islamu (wspólnie z dr Karoliną Bielenin-Lenczowską i  dr Iwoną Kaliszewską),  2011/2012, 2012/2013

8.   Antropologia uprzedzeń: islam a Zachód: 2011/2012; 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017

9.     dwuletnie laboratorium:  „Cuda, praktyki pątnicze i ucieleśniona religijność społeczności katolickich na Rzeszowszczyźnie” 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
Osiągnięcia dydaktyczne: Adrianna Biernacka na podstawie pracy laboratoryjnej i licencjackiej napisanej pod moim kierunkiem opublikowała artykuł Where Should the “Ontological Turn” Turn? Methodological Dilemmas in the Ethnography of Catholic Charismatic Renewal Community „Ethnologia Polona” 38, 2017 (2018), s. 47-70.
Przemysław Gnyszka na podstawie pracy laboratoryjnej i licencjackiej napisanej pod moim kierunkiem opublikował artykuł Between the ‘Religious’ and the ‘Secular’ Attitude. The Conflict Over the Relocation of the Catholic Chapel in the Regional Hospital in Przeworsk „Ethnologia Polona” 38, 2017 (2018), s. 71-87.

10.              Logistyka i metodyka badań terenowych - jedna z prowadzących 2013/2014

11.              Aktualnie prowadzę laboratorium etnograficzne „Pamięć wojny i powojnia na Podkarpaciu. Podejście postsekularne” 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

12.              seminaria licencjackie w latach 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019 :promotorka 27 obronionych  prac
Osiągnięcia dydaktyczne: warsztat teoretyczny wypracowany na prowadzonych przeze mnie seminariach licencjackich pomógł w przygotowaniu do publikacji artykułów Agnieszki Zarzyńskiej, Olgi Rodak, Julii Szawiel oraz Anny Jurkiewicz, które ukazały się w książce pod  redakcją Wojciecha Lipińskiego Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców (2015), a także Roberta Statkiewicza oraz Emilii Polak w książce pod redakcją Karoliny Bielenin-Lenczowskiej Anthropology of Continuity and Change. Macedonian’s Poreče 80 yeas after Józef Obrębski’s Research (2015).

b.Zajęcia dla doktorantów:  
Studium doktoranckie Wydziału Historyczny UW – współprowadzenie zajęć Interpretacje i ich legitymizacja. Interdyscyplinarne konwersatorium humanistyczne (pula zajęć obowiązkowych dla doktoratów WH UW), rok akademicki 2014/2015; współprowadzący: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, dr hab. Sławomir Sikora)

 

Badania terenowe grupy laboratoryjnej "Pamięć II wojny światowej i powojnia na Podkarpaciu - ujęcie antropologiczne"

Publikacje

 1. Książki

  Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej, Warszawa: WUW, 2019

Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach, WUW, 2012.

 

Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopes. Studies on Religious (Anti)syncretism, Warszawa, Berlin: De Gruyter Open, 2015

Wybrane artykuły:

 1. Magdalena Lubańska, 2017 (2018), Postmemory of Killings in the Woods at Dębrzyna  (1945-1946): A Postsecular Anthropological Perspective, „Ethnologia Polona” vol. 38, s. 15-45 http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=86569&tab=3.
 2. Magdalena Lubańska, 2017,  Life-Giving Springs and The Mother of God Zhivonosen Istochnik /Zoodochos Pege/Balikliyska. Byzantine-Greek-Ottoman intercultural influence and its aftereffects in iconography, religious writings and ritual practices in the region of Plovdiv, „Slavia Meridionalis” tom 17, s. 1-27.
 3. Magdalena Lubańska, 2017, Pogranicze jako przestrzeń strategicznej koegzystencji grup mieszanych religijnie. O (anta)gonistycznej tolerancji i KOMŞULUKU w muzułmańsko-chrześcijańskich społecznościach bałkańskich, Etnografia Polska”, LXI, z. 1-2, s. 21-41 .http://rcin.org.pl/Content/65941/WA308_85274_P326_Pogranicze-jako-prze_I.pdf
 4. Magdalena Lubanska, 2017, „We do it for health!” Sensational Forms Related to the Cut of Healing Springs  (ayasma) in Orthodox Christian Shrines in South-Western Bulgaria, „Anthropology of East Europe Review” nr 35/1,
  https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/article/...
 5. Magdalena Lubanska, 2013, Muslim Pilgrims at Orthodox Christian Monastery in Hadzidimovo. Studies on Religious Anti-syncretism in the Western Rhodopes, „Anthropological Journal of European Cultures” nr 22, z 1., s. 91-110 www.academia.edu/4840919/Muslim_Pilgrims_at_the_Orthodox_Christian_Monastery_in_Hadzhidimovo_Studies_on_Religious_Anti-syncretism_in_the_Western_Rhodopes_Bulgaria
 6. Magdalena Lubańska, Agata Ładykowska, 2013,  Prawosławie –„ chrześcijaństwo peryferyjne”. O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa,  „Lud” t. 97, s. 195-219 
  https://www.academia.edu/6215081/Magdalena_Luba%C5%84ska_Aga...
 7. Magdalena Lubańska,  2014, Początek świata: żywoty proroków jako źródło religijnych dystynkcji w narracjach bułgarskojęzycznych muzułmanów, „Slavia Meridionalis” nr 14, (ERIH, lista B MNiSW, 7 pkt.) https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2014.006/291
  DOI: https://doi.org/10.11649/sm.2014.006
 8. Magdalena Lubańska, 2010, Między agape a krwawą ofiarą.’ Kurban’ w życiu religijnym wyznawców prawosławia (Rodopy Zachodnie, Bułgaria). „Slavia Meridionalis”, nr 11, s. 303-320 
 9. Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka-Olszewska, 2018, Authors’ Introduction: Religious Imageries at Polish Catholic Shrines. „Journal of Global Catholicism”,  2/2, s. 6–25 
  http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=86569&tab=3
 10. Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka-Olszewska, 2017(2018), Material, Political and Postsecular Dimensions of Polish Catholicism. Introduction. „Ethnologia Polona” 38, 2017 (2018), s. 5-14 https://crossworks.holycross.edu/jgc
 11. Artykuł recenzyjny o książce Ewy Kocój Między folklorystyką filologią i antropologią prawosławia. Recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013, „Studia Religiologica” 2014, tom 47 nr 4, s. 347-356 DOI 10.4467/20844077SR.15.007.3136
   
 12.  Magdalena Lubańska, Losy sacrum w „świeckiej epoce”. Emile Durkheim versus Philip Rieff o „sakralnym” i „świeckim porządku”, „Stan Rzeczy”, 2013, s. 215 – 233 (MNiSW, 0 pkt)http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-379afe7b-ade9-4154-8425-bf3487464ffb
 13. Magdalena Lubańska, Kategoria “sensualizmu” i “nierozróżnialności” na przykładzie kultu „cudotwórczej” ikony św. Menasa w bułgarskim monasterze w Obriadowci. Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Etnograficzne”  nr 42,  2014, s. 1-15  http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-42-2014/42-1-2014/art/2277/
 14. Magdalena Lubańska, Healing Chains, Relationships of Power and Competing Religious Imageries in the Monastery of Saints Kosmas and Damian in Kuklen (Bulgaria), „Journal of Ethnology and Folkloristics, 10 (1), 2016, s. 71-99 (brak na liście MNiSW 0 pkt, czasopismo rezenzowane!)https://www.jef.ee/index.php/journal/article/view/221
 15. Magdalena Lubańska, Religious Imageries of Pilgrims from Przeworsk: Making Pilgrimage to the Shrine of Our Lady of Consolation at Jodłówka, „Journal of Global Catholicism” 2/2, s. 88-123

Redakcja naukowa numerów monograficznych czasopism:

 1. wspólnie z dr Kamilą Baraniecką-Olszewską redagowanie części tematycznej czasopisma „Ethnologia Polona” 38,  2017 (2018) pt. Material, Political, and Postsecular Dimensions of Polish Catholicism;  http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=86569&tab=3
 2. wspólnie z dr Kamilą Baraniecką-Olszewską  redagowanie numeru monograficznego czasopisma „Journal of Global Catholicism” 2/2, (2018), tytuł numeru: Religious Imageries at Polish Catholic Shrines https://crossworks.holycross.edu/jgc/

Redakcja naukowa książki

Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim, Warszawa, IEiAK, DiG, 2007.

Rozdziały w monografiach

Religious Boundaries, Komsholuk, and Sharing Sacres Spaces in Bulgaria  2019, [w:] Everyday Life in the Balkans, red. David Montgomery, Indiana University Press s. 311-321.http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=809210

Projekty badawcze

a. Kierowniczka projektów oraz jedna z głównych wykonawczyń w projektach Narodowego Centrum Nauki:

1. „Sonata” pt. Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zespół badawczy: Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem (2012–2015; Dec. 2011/03/D/HS3/01620). https://www.etnologia.uw.edu.pl/cbanp

2. „Opus” pt. Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski (Dec.2013/11/B/HS3/01443) https://www.etnologia.uw.edu.pl/wir-en

 2. Wykonawczyni w projekcie:
Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce; NPRH 2016 -2019, Rozwój, kierownik: dr hab. Roma Sendyka z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

 1. Memory and Religion. Central and Eastern Europe in a Global Perspective (16-17.10.2018, Warszawa), organizator: European Network of Remembrance and Solidarity. referat Religion, Suffering and Inconvenient Past in the Postsecular Perspective połączony z pokazem filmu Nie sądzić (2017)
 2. Konferencja British Association for Slavonic and East European Studies (13-15.04.2018, Cambridge);

referat 1:Sensational Forms Related to the Cult of Live-Giving Waters in South-Western Bulgaria  w ramach panelu Religious Heterodoxies in Contemporary Bulgaria, Transylvania& Siberia sponsorowanego przez Religion and Spirituality in Russia and Eastern Europe Study Group.
referat 2: ‘The Porous Self and Multisensory Religious Imageries of Pilgrims from Przeworsk Arriving at the Shrine of Our Lady of Consolation at Jodłówka, Poland’

 1. The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought (16-17.11.2017, Warszawa);, organizatorzy Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Instytut Slawistyki PAN, referat Postmemory of the Suffering of the Homo Sacer in the Region of Subcarpathia, Poland: A Post-Secular Anthropological View połączony z pokazem filmu Nie sądzić (2017)
 2. Alternative and Religious Healing in the Modern World: 12th SIEF Working Group Ethnology of Religion” (21-24.09.2016, Amsterdam) referat pt. Alternative and ‘Orthodox’ Christian Religious Healing. Case studies of ‘Healing Energies’ at the Kuklen Monastery (Bulgaria).
 3. Anthropological Legacies and Human Futures,  organizatorzy European Association of Social Anthropologists (20-23.07.2016, Mediolan);  Referat: Christ Child and Maternal Identity  
   
 4. I Kongres Antropologiczny (23-25.10.2013,Warszawa,); panel: Antropologia religii; referat pt.: Kategoria "sensualizmu" i "nierozróżnialności" w kontekście praktyk religijnych związanych z uzdrowieniami w prawosławnym monasterze św. Miny (Bułgaria)
 5.  Material Religion (9-11.04. 2013, Durham), organizator: British Sociological Association; wspólnie z mgr Magdaleną Zatorską referat pt. Religious Healing Practices at Orthodox Christian Monasteries in Bulgaria and Ukraine
 6.  Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives (12-14.09.2012, Kraków), organizator: Instytut Religioznawstwa UJ w Krakowie – wspólnie z mgr Agatą Ładykowską referat pt. Orthodox Christianity: on the peripheries of Christianity, Anthropological Theory, and the Persistence of the Protestant Bias
 7. British Association for Slavonic and East European Studies (05-07.04.2014, Cambridge); referat pt. Healing Practices at the St Kosma and Damian Monastery in Kuklen (Bulgaria)
 8. Uncertainty and disquite, Organizatorzy European Assocciation of Social Anthropologists (EASA) na Université Paris Ouest Nanterre La Défense  (10-13.07.2012, Paryż); referat pt. Religious Syncretism and Cultural Misunderstandings in Muslim-Christian Local Communities in Western Rhodopes (Bulgaria)
 9. Dangerous liaisons. Theology, Social Sciences and Modernity zorganizowanej przez Instytut Socjologii i Centrum Myśli Jana Pawła II (12.04.2012, Warszawa); referat: Defining the Sacred in a Secular Age. Émile Durkheim’s versus Philip Rieff’s Theories of Sacred and Social Orders.
 10.  Idee wędrowne na Słowiańsczyźnie Zachodniej  i Południowej (26-27.04.2013, Warszawa),  referat pt. Początek i koniec świata w narracjach bułgarskojęzycznych muzułmanów. Rodopskie kosmologie jako źródła religijnych dystynkcji
 11. Warsztaty Politicization, Heritigization and Sensualization in Contemporary Catholicism (13.11.2017, Warszawa), Instytut Archaeologii i Etnologii PAN; referat  The Porous Self in the Religious Imageries of Pilgrims from Przeworsk: Making Pilgrimage to the Shrine of Our Lady of Consolation at Jodłówka

2. Wykłady gościnne w ramach cyklów seminariów i szkół letnich

 1. gość specjalny na seminarium prof. Ewy Domańskiej pt. Humanistyka postsekualrna (UAM, 14.11. 2017). Temat wystąpienia Antropologia i socjologia postsekularna
 2. Seminarium POLIN –warsztaty antropologiczne pt.  Postsekularyzmy i świeckości  w ramach cyklu edukacyjnego dla dorosłych  Między religiami (15.12. 2016)
 3. seminarium pt. Święte miejsca w Sofii i okolicach. Narracyjne tradycje i praktyki pątnicze zorganizowanym przez Instytut Etnologii i Folklorystki przy Muzeum Etnograficznym BAN 15-16.11.2012, Sofia), prezentacja Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem
 4. Szkoła letnia: The Balkan Summer School on Religion and Public Life (25.07-09.08.2015, Płowdiw), współorganizowanej przez CEDAR – Communities Engaging with Difference and Religion oraz Uniwersytet w Płowdiwie. Wygłosiłam wykład Religious Boundaries, Komsholuk and Sharing of Sacred Spaces in the Muslim-Christian Milieu. Ethnographic Case Studies from Bulgaria.
 5. Instytut Archeologii i Etnologii UG, wykład Synkretyzm religijny w Rodopach. Problematyczne osmańskie dziedzictwo (na zaproszenie Studenckiego Koła Etnologów UG, 14.04.2014
 6. współorganizacja i współmoderowanie warsztatów  Politicization, Heritigization and Sensualization in Contemporary Catholicism (13.11.2017, Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN) wraz z dr Kamilą Baraniecką-Olszewską

Nagrody i stypendia

1. Stypendium w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów (realizowanego ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), rok akademicki 2013/2014.

2. Nagroda w kategorii najlepszy dokument  za film  „Nie sądzić” (reż. M. Lubańska, P. Carlucci- Sforza):  przyznana na międzynarodowym festiwalu kina niezależnego Grand OFF  (2017)

3. Nagroda Clio (edycja 2013, III nagroda) za książkę Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach (2012), WUW, Warszawa.

4. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców, rok 2008 

Członkostwo w organizacjach

od 2009          International Society for the Sociology of Religion (SISR)

od 2007          The European Association of Social Anthropologists (EASA)

2007 -2010     The International Association for Southeast European Anthropology (inASEA).

od 2018 - SIEF

od 2019 - PTL