dr hab. Sławomir Sikora

adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członek Rady WH; członek Komisji ds. Regulaminu Wydziału Historycznego

Kontakt

slawomir.sikora@uw.edu.pl
+48 22 55 316 55

Od 2003 roku jestem adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Moje główne zainteresowania koncentrują się wokół wizualności. Kulturowym aspektom fotografii poświęcona była rozprawa doktorska, filmowi antropologicznemu ma być poświęcona rozprawa habilitacyjna. Poza wizualnością moje zainteresowania oscylują wokół antropologii śmierci i pamięci (a zagadnieniem tym zająłem się już w pracy magisterskiej) oraz współczesnych problemów teoretycznych antropologii a w szczególności tzw. antropologii refleksyjnej.
Wcześniej pracowałem również w redakcjach „Kontekstów” i „Kwartalnika Filmowego” (Instytut Sztuki PAN) oraz w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jestem członkiem Nordic Anthropological Film Association.

Obszary zainteresowań

antropologia wizualna, antropologia śmierci, zagadnienia związane z teorią i metodologią antropologii współczesnej

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Dydaktyka

Antropologia filmu - film antropologiczny
Antropologia refleksyjna
Antropologiczne wymiary śmierci
Laboratoria: Formy pamięci (2003-2005) i Wizualność w kulturze (2006-2008)
Oko, media i kultura wizualna
Seminarium licencjackie
Wprowadzenie do antropologii wizualnej

Inne ważniejsze przedsięwzięcia w ostatnich latach

Film: Żeby to było ciekawe... Film o mediatyzacji obrzędów weselnych, zrealizowany wraz z Karoliną Dudek, 73', (Copyright IEiAK UW 2009). Film zrealizowany w ramach grantu N N109 243434 Analiza roli filmowca i znaczenia filmu weselnego we współczesnej kulturze typu ludowego (2008-2009), którego byłem kierownikiem.
Warsztaty z filmu antropologicznego — projekt FID 2006-2007
Wystawa: Nostalgia urzeczywistniona. Afryka w fotografiach Kazimierza Zagórskiego, Zachęta 2005 (współkuratorstwo)
Wystawa: Malinowski — Witkacy. Fotografia: między nauką w sztuką, Muzeum Narodowe w Krakowie i CSW Warszawa, 2000 (współpraca)

Publikacje

Publikacje książkowe

Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Świat Literacki i Instytut Sztuki PAN 2004

Redakcja

Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, Biblioteka Telgte 2009 (wraz z Adamem Pomiecińskim)
„Kwartalnik Filmowy” 54-55, 2006, pt. Fotografia — film — rzeczywistość (pomysł i współredakcja)
„Kwartalnik Filmowy” 47-48, 2004, pt. Antropologia i film (pomysł i współredakcja)

Ważniejsze artykuły z ostatnich lat

Odwrócone spojrzenie albo antropologizacja antropologii, (w:) A. Pomieciński, S. Sikora (red.), Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, Biblioteka Telgte 2009
Silence stoned to death. Seen against the sun, (w:) L. Mróz, A. Posern-Zieliński red., Exploring home, neighbouring and distant cultures, Warszawa 2008
Przeznaczenie mnie niosło. Z Andrzejem Dybczakiem o „Gugarze” rozmawiają Karolina Dudek i Sławomir Sikora, „Kwartalnik Filmowy” 64, 2009
Gugara, kilka uwag w przypisie, „Kwartalnik Filmowy” 64, 2009
Kilka uwag o fetyszu i fotografii, (w:) J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa red., Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Olsztyn 2008
Oczami innych. Między nauka a praktyka społeczną, „Kwartalnik Filmowy” 62-63, 2008
Z punktu widzenia ghanijskiego fotografa, „Konteksty” 2, 2008
Widziane pod słońce. Rzeczy mgliste, „Kwartalnik Filmowy” 61, 2008
Sybin - centrum Rumunii, centrum Europy, centrum świata..., „Kwartalnik Filmowy” 61, 2008
Dokument dziś, (w:) M. Kozień-Świca i M. Miskowiec (red.), Rzeczywistość a dokument. Materiały z sesji naukowych zorganizowanych w ramach 5. Krakowskiej Dekady Fotografii, MHF Kraków 2008
Piłka, pocztówki i polityka. Notatki przy Leth'cie, „op.cit.” 2 (39), 2008
Opowiedzieć śmierć — trzy dotknięcia realnego, „Dialog” 3, 2008
Nostalgia urzeczywistniona, „Konteksty” 3-4, 2007
Spotkanie z fotografią. Zdjęcie jako fetysz, (w:) M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski (red.), Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, Towarzystwo Naukowe KUL 2007
Fotografia w czasach zgiełku. Kilka uwag o dokumencie i „Powiększeniu”, (w:) Fotografia na skrzyżowaniu dyskursów, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2006
„5x2” — wersja żeńska i męska, „Kwartalnik Filmowy” 56, 2006
Doświadczenie fotografii: Roland Barthes, „Rocznik Historii Sztuki” 2006
Filozoficzne okna albo kłopoty z rzeczywistością, „Kwartalnik Filmowy” 54-55, 2006
O problematyczności wizualności w antropologii, (w:) Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski (red.), Wrocław 2006

Ponadto jestem tłumaczem lub współtłumaczem następujących książek: John Berger O patrzeniu (1999), Clifford Geertz Dzieło i życie (2000) oraz James Clifford Kłopoty z kulturą (2000) i pewnej liczby artykułów.

Projekty badawcze

Grant habilitacyjny: Paradoks wizualności. Film i praktykowanie antropologii (MNiSzW, nr N N 109 223036)
Kierownik grantu własnego: Analiza roli filmowca i znaczenia filmu weselnego we współczesnej kulturze typu ludowego (MNiSzW, nr N N109 243434; lata 2008-2009) — zakończony