Amazonki na wojennej ścieżce - w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka?

Wierciński Hubert
Rok wydania: 
2012
Tytuł książki / czasopisma: 
W zdrowiu i chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych

Spis treści

red. Danuta Penkala, Anna Witeska – Młynarczyk

Poznań 2012

Biblioteka Telgete Wydawnictwo

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

ISBN 978-83-61845-12-6

w tomie:

Hubert Wierciński, Amazonki na wojennej ścieżce - w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? s. 77-92

Publikacja dofinansowana przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Historycznego UAM oraz IEiAK UAM,

Recenzent tomu – prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Strona www KNE PAN

Zbiór artykułów, składających się na recenzowany tom, skoncentrowany jest na kulturowych uwarunkowaniach oraz kulturowym przeżywaniu i praktykowaniu zdrowia i choroby, a także na związanym z nimi doświadczaniu ciała i cielesności, bólu i cierpienia oraz odbiorze stosowanych sposobów zapobiegania, leczenia, wspierania i pomagania w sytuacji choroby. Dotyczy zatem wartości, jaką jest zdrowie, uważanej współcześnie za jedną z najważniejszych, oraz metod jego ochrony, będących w centrum zainteresowania opinii społecznej. Tom wypełniły artykuły multidyscyplinarnego zespołu badaczy, w którym obok najliczniejszych etnologów/antropologów kulturowych znaleźli się socjologowie, psycholodzy, historycy, antropolog biologiczny, filozof i filolog.

Wartość i znaczenie recenzowanej pracy polega na podjęciu ważnej naukowo i społecznie problematyki kulturowych uwarunkowań zdrowia i przedstawieniu szerokiego spektrum zagadnień do niej należących; integracji, w trakcie jej przygotowania, środowiska przedstawicieli nauk społecznych prowadzących studia nad zdrowiem i chorobą (...); dostrzeżeniu w antropologii medycznej i pokrewnych dyscyplinach społecznych nie tylko ko­mentatora i krytyka działań podejmowanych przez przedstawicieli nauk biomedycznych, ale także, wzorem innych krajów, partnera w realizacji programów zdrowotnych; zgromadzeniu w tomie zarówno artykułów referujących wyniki nauki światowej i podejmujących problematykę teoretyczną i metodologiczną z zakresu antropologii medycznej i dyscyplin jej bliskich, jak i opartych na studiach empirycznych. To właśnie te ostatnie pozwalają na ujawnienie, dokumentację i analizę nowych i interesujących zjawisk w kulturze Polski i innych krajów.

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz