prof. dr hab. Zofia Sokolewicz

1932-2020
profesor

Zofia Sokolewicz, ur. i zm. w Warszawie (pochowana na Cmentarzu Powązkowskim - kwatera 252, rząd 2, nr grobu: 11)

Absolwentka etnografii UJ, doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim pracą "Rozwój technologii rolniczej a struktura społeczna. Organizacja procesu wytwarzania", habilitowała się na podstawie książki "Plon, obrzęd i widowisko" (1968). Wieloletni kierownik Katedry Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego (1973- 1999). Zainteresowania: antroplogia ekonomiczna i teoria kultury, od 1986 roku - europeistyka. Wspólorganizator i dyrektor Centrum Europejskiego UW (1992- 1996), wykładowca (emerytowany) w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Centrum Europejskim UW. Badania terenowe na Kurpiowszczyźnie i Podlasiu, w Mongolii, Macedoniii, Bułgarii, Bretanii.

Obszary zainteresowań

antropologia ekonomii, teoria kultury, problemy komunikacji międzykulturowej i integracji europejskiej; obszar badań: Polska, Bretania, Macedonia, Mongolia

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Uzyskane stopnie naukowe

1999 – tytuł profesora zwyczajnego

1976- stanowisko profesora nadzwyczajnego (Uniwersytet Warszawski)

1968- habilitacja (docent) (Uniwersytet Warszawski)

1962 - doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski)
1955- stopień magistra etnologii (Uniwersytet Jagielloński)
1953 - dyplom I stopnia Wydział Historyczny UW, Sekcja Historii Kultury

Zatrudnienie

1953 - 2000 pracownik naukowy  Uniwersytet Warszawski: Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

w tym okresie:

od 2000 - obecnie - współpraca Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, profesor emeytowany

1973 –1999 Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (do 1985 Katedra Etnografii)

1991- Współorganizator, wicedyrektor i dyrektor Centrum Europejskiego (1992-1995)

1988 Współorganizator Muzeum UW

1969-1975 prodziekan ds. studenckich Studium Afrykanistycznego UW1972-1975 kierownik pracowni problemów społeczno-kulturowych Studium Afrykanistycznego

1958 –1976 udział w powołaniu Studium Afrykanistycznego UW (przekształconego później w Instytut Krajów Rozwijających się)

1987- 1997 Organizator i Kierownik Studium Kształcenia Otwartego przekształconego w 1998 r. w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji – COME)

Publikacje

Plon, obrzęd i widowisko (1968) dotycząca folkloryzmu w Bretanii

Wprowadzenie do etnologii (1974)

Pługi (Polski Atlas Etnograficzny, 1968, 1993)

Mitologia czarnej Afryki (1986)

Staatsburgerschaft und Nationalitat - ein polnisches, mitteleuropaisches oder europaisches dilemme? (1996)

Wojna, konfflikt i kategorie antropologiczne (1996), Prawa człowieka, prawa kutluralne a prawo do różnicy (1999)

Suwerenność, narodowość, wielokutlurowość (1999), Co dalej z tożsamościa europejską? (2003)

 

Publikacje 2005-2012

Ksawerego Piwockiego teoria sztuki ludowej wobec współczesnych mu teorii kultury ludowej, "Etnografia Nowa", 2012

Trudne początki... autorskie rozterki dotyczące studiów europejskich i antropologii nowej Europy. (Refleksje po 20 latach funkcjonowania Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, "Studia Europejskie" 2012:1:11-21,

Jacek Olędzki jakim go pamiętam, Etnografia Nowa Nr 2 r. 2010, str. 29-39


Narodowość a obywatelstwo, w: Prawa mniejszości narodowych, str. 54-72, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2010

Rewolucja, konflikt pokoleń czy kumulacja doświadczeń- zmiana pytan badawczych w etnografii polskiej po II wojnie światowej, w: Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej, str. 15-35, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010

Zanikający przedmiot badań? Etnografia/etnologia/antropologia globalizacji, w: Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, str. 43-58, Biblioteka Telgte, r. 2009


The Polish debate on European Christian Values. Some thoughts concerning marginal issues of Poland’s negotiations for membership of the European Union, w: Exploring home, neighbouring and distant cultures, str. 13-22, Wydawnictwo DiG, r. 2008


To, o czym nie mówi się prosto w oczy, w: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, str. 79-94, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, r. 2008

Katedry, uczeni, w: Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów, str. 10-33, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007

Kultura w procesie integracji europejskiej, w: Europeistyka w zarysie, str. 319-337, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, r. 2006


Przedmowa do Biblioteki Klasyków Antropologii, w: Bóg wody. Rozmowy z Ogotemmelim, str. 5-6, Wydawnictwo Marek Drzewiecki, r. 2006


Kultura szansą dla Unii Europejskiej (Uwagi na marginesie polityki kulturalnej), w: Europa szansą dla kultury, str. 7-15, Ministerstwo Kultury Punkt kontaktowy d.s. kultury, r. 2005

 

Publikacje (łącznie): książki naukowe: 9, rozprawy naukowe: 60.
Liczba wypromowanych magistrów: 165, doktorów: 12.

Projekty badawcze

Granty

udział w projekcie w ramach Programu PHARE PL9709-2.1/00153/1/192, Jak rozmawiać o Europie? Modelowy projekt komunikowania się władz gminnych i powiatowych ze społeczeństwem w kwestiach związanych z Unią Europejską; część projektu Inicjatywy Pro-Europejskie, wspólny projekt Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, CE UW, Ośrodka Rady Europy; realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy –1999-2001.

Jean Monnet Action organizowane przez DGX Komisji Europejskiej, wykładowca 1994-1999

Projekt Matra – finansowany przez rząd holenderski realizowany w Centrum Europejskim UW

1986-1990 Kierownik programu Ministerstwa Nauki nr III/33 Podstawy Kultury Europejskiej

1976-1985 kierownictwo grupy tematycznej folklor i etnografia w problemie węzłowym polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Wykłady gościnne na Uniwersytecie w Lund, Belgradzie i Sofii.

 

Nagrody i stypendia

Złoty Krzyż Zasługi – 1975

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzonej Polski

Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 2001

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda Polskiej Akademii Nauk (IHKM PAN i I Wydział).

Medal Muzeum Narodowego w Szczecinie za zasługi dla afrykanistyki szczecińskiej - 2002

Medal Złoty na 50-lecie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN - 2003

Zasłużony dla Kultury Polskiej - legitymacja nr 240 wręczona na jubileuszu 50-lecia pracy naukowej - 2005

Medal Uniwersytetu Warszawskiego - 2005

Rada Europy - podziękowanie za rozwój studiów europejskich w Polsce - 2005

Stypendia

2004 stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - NESTOR - Uniwersytet Jagielloński

1964 stypendium Ecole Practique des Hautes Etudes w Paryżu, pod kierunkiem Maurice Godeliera (antropologia ekonomiczna); udział w seminarium Claude Levi-Straussa

1955-1957 współpraca z International Secretariat on Ploughing Implements w Kopenhadze

1958-1959 stypendysta Fundacji Forda - London School of Economics and Political Science pod kierunkiem sir Raymonda Firtha oraz Isaaca Shapery w Department of Anthropology

Członkostwo w organizacjach

2009- członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

2008 - członek Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

1974 - 2011 -  Etnologia Europaea - członek rady redakcyjnej

od 1970-1985 kilkukrotne przewodniczenie podzespołowi dydaktycznemu etnografii w MNiSZW

1955-1957 współpraca z International Secretariat on Ploughing Implements w Kopenhadze

Fellow:

Royal Anthropological Institute, członek Polish Eueropean Community Studies Association

European Association of Social Anthropologists

członek zespołu redakcyjnego Ethnologia Europaea i Kultury Wspólczesnej, Yearbook of European Studies, Kultury i Społeczeństwa.