dr Tadeusz Baraniuk

Tadeusz Baraniuk - fotografia
pracownik naukowy emerytowany

Przydatne linki

Kontakt

tbaraniuk@interia.pl

Obszary zainteresowań

etnologia, kultura duchowa i folklor Polski i krajów słowiańskich, antropologia opowieści, Bojkowszczyzna; badania terenowe - Polska, Ukraina

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Laboratorium etnograficzne: Ludzie i opowieści, Bojkowszczyzna. Kultura duchowa na pograniczu etnicznym, Bojkowszczyzna. Kultura i pamięć na pograniczu etnicznym

Seminarium licencjacie

Systematyka kultury tradycyjnej: kultura duchowa (ćwiczenia)

Wprowadzenie do folklorystyki (wykład)

Wykład „Karpaty wielokulturowe”

Konwersatorium „Człowiek w świecie widowisk”

Seminarium "Autobiografia: perspektywa antropologiczna"

Publikacje

 

Życie moje. Malarstwo Marianny Razik —artystki cyrkowej. Katalog wystawy, Płock 1996.

Dom przeklęty. O kształtowaniu się pewnej współczesnej opowieści wierzeniowej, w: Dom w języku i kulturze, pod red. G. Sawickiej, Szczecin 1997, s. 273-285

Prześmiewanie świata. O przebierańcach zapustnych na północno-zachodnim Mazowszu, Warszawa 1999.

Chłopi i drobna szlachta w świetle wzajemnych opinii. Z etnograficznych penetracji w okolicy Rościszewa, w: Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, pod red. A. Koseski i in. Ciechanów 2000, s. 148-155.
Legendy, podania i opowieści jeszcze pamiętane. Z prac młodzieżowego obozu etnograficznego 1997-2000, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, t. 17 r. 2001, s. 69-83.

Folklor mazowiecki a tożsamość kulturowa regionu, w: Tożsamość kulturowa regionu w warunkach integracji europejskiej - przykład Mazowsza, pod red. A. Oseski i A. Stawarza, Warszawa 2003, s. 75-80.

O roli obrzędów dorocznych i rodzinnych w społeczności wiejskiej, BIULETYN STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE Nr 7 r. 2004, str. 15-21 (Artykuł)

Mazowieckie zapusty 1981-2006: XXV lat : Od obrzędu do teatru obrzędowego [fot. kolor i czarno-białe: 60], , Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2006 , redakcja Tadeusz Baraniuk, Irena Kotowicz-Borowy

Przebierańcy zapustni na północnym Mazowszu, w: Mazowieckie zapusty 1981-2006: XXV lat : Od obrzędu do teatru obrzędowego [fot. kolor i czarno-białe: 60], str. 11-23, Muzeum Szlachty Mazowieckiej,  2006

Kilka refleksji o zapustnych kreacjach „świata na opak”, (w:) Świat na opak. Ludowe zapusty wczoraj i dziś na przykładzie wybranych regionów w Polsce, red. K. Piątkowska, Włocławek 2009, s. 11-15

Symboliczne obrazy lat wojny. Narracje w pogranicza, w: Na pograniczu 'nowej Europy'. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, str. 318-329, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG,  2010

Bojkowszczyzna - kraina pogranicza, UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 4(48) r. 2010, str. 25-25

Projekty badawcze

Wykonawca grantu  MNiSW "Ukraina - pamięć , tożsamość, podmiotowość" (1H01H 011 30) - 2006-2010

- autorstwo rozdziału Symboliczne obrazy lat wojny. Narracje w pogranicza w: "Na pograniczu 'nowej Europy'. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo', red. Magdalena Zowczak, DiG/IEiAK, Warszawa 2010, s. 318-329

- badania na Bojkowszczyźnie

- udział w konferencji, 27-28 lutego 2009 - podsumowanie wyników badań grantu "Ukraina - pamięć, tożsamość, podmiotowość", Uniwersytet Warszawski

- udział w seminarium polsko-ukraińskim, 2008 - podsumowanie badań terenowych

 

Badania terenowe

Polska, okolice Stoczka Łukowskiego, 2002-2003

Ukraina, 2005-2008

Członkostwo w organizacjach

Muzeum Etnograficzne w Toruniu - członek rady naukowej

Muzeum Narodowe w Szczecinie - członek rady naukowej

Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie k. Płocka - modernizacja ekspozycji, opieka naukowa

Towarzystwo Naukowe Płockie