Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2013/11/B/HS3/01443
Nr wewnętrzny UW: 
Gr-4751
Kierownik grantu: 
dr Magdalena Lubańska
Wykonawca: 
dr Kamila Baraniecka- Olszewska
Wysokość dofinansowania: 
348 912 zł
Termin rozpoczęcia: 
06-08-2014
Termin zakończenia: 
05-08-2017

Narodowe Centrum Nauki  w ramach programu OPUS 6  przyznało grant na projekt pt. "Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski", 2013/11/B/HS3/01443, Kierownik grantu dr Magdalena Lubańska, główna wykonawczyni dr Kamila Baraniecka- Olszewska.

Strona projektu: https://www.etnologia.uw.edu.pl/wir-en

O projekcie:
Cel realizowanych w ramach projektu badań jest dwojaki. Z jednej strony, to przeprowadzenie badań etnograficznych w sanktuariach południowo-wschodniej Polski nad współczesną religijnością katolicką w jej wymiarze sensualnym oraz materialnym, z drugiej strony, to wypracowanie adekwatnego warsztatu metodologicznego pozwalającego jak najpełniej uchwycić podejmowaną problematykę. Cele te wynikają nie tylko z dostrzeżenia w tym konkretnym aspekcie religijności szczególnego potencjału badawczego, ale także z chęci zmierzenia się ze spuścizną intelektualną polskiej etnologii religii, która choć owe tematy podejmowała, często ujmowała je stereotypowo jako elementy „religijności ludowej” czy „religijności typu ludowego”. Chciałybyśmy, mimo iż krytycznie, kontynuować przedmiot zainteresowań rodzimej antropologii i w ten sposób też zaprezentować i ją, i przede wszystkim wyniki naszych badań, szerszemu – światowemu gronu badaczy. Zamysł ten zamierzamy zrealizować przez opisanie „ucieleśnionych imaginariów religijnych” współczesnych katolickich pielgrzymów możliwych do zaobserwowania w sanktuariach południowo-wschodniej Polski (Leżajsk, Przeworsk, Kalwaria Pacławska). W światowej antropologii koncepcje związane z ciałem i ucieleśnieniem znajdują szerokie zastosowanie także na gruncie antropologii religii. Kontynuując to podejście, zamierzamy przedefiniować kategorię sensualizmu studiując zachowania i formy ekspresji religijnej pielgrzymów. Paradygmat ucieleśnienia w formie proponowanej przez Csordasa stanowi punkt wyjścia dla naszego projektu. Stosując metody etnograficznych badań terenowych (półustrukturyzowane wywiady, szczegółową obserwację gestów religijnych) dokonamy antropologicznej analizy i przedstawimy opis „ucieleśnionych imaginariów religijnych” współczesnych katolickich pielgrzymów możliwych do zaobserwowania w sanktuariach południowo-wschodniej Polski. Chcemy uchwycić wpływ konkretnych praktyk cielesnych i materialnych na specyfikę owych imaginariów, kładąc szczególny nacisk na próby opisu odgórnych sposobów moderowania tych praktyk przez religijne elity i oddolnych strategii wpływania na ich specyfikę przez pielgrzymów.