Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland

Malewska-Szałygin Anna
Rok wydania: 
2012
Tytuł książki / czasopisma: 
Ethnologia Europaea

Löfgren, Orvar & Regina Bendix (ed.)
Ethnologia Europaea vol. 41:2
ISBN 978-87-635-3877-0

Table of content