dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska

adiunktka
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności

Kontakt

k.bielenin@uw.edu.pl
+48 22 55 31 657

Obszary zainteresowań

antropologia migracji, islam, gender studies, antropologia lingwistyczna, etnografia Bałkanów, badania nad Polonią w Brazylii

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Stopnie naukowe

2016: uzyskanie habilitacji na Wydziale Historycznym UW

2007: Obrona pracy doktorskiej; tytuł rozprawy: „Wizerunek rodziny i rodu w języku polskim XVI wieku i jego słowiański kontekst”

2002-2007: Studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego

2000-2004: Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

1997-2002: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Publikacje

Wybrane publikacje (od 2009 roku)

Monografie:

2015 Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech, Warszawa: WUW.

2008 Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektywie lingwistyczno-antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Redakcja naukowa:

2016 Anthropology of continuity and change. Macedonian Porece 80 years after Jozef Obrębski's research, Warsaw: Slawic Publication Centre.
2013 [red. z Davidem Henigiem] Being Muslims in the Balkans: Ethnographies of Identity, Politics and Vernacular Islam in South-East Europe, “Anthropological Journal of European Cultures” vol. 22, issue 2.

2009 Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne I etniczne w zachodniej Macedonii – refleksje antropologiczne, Warszawa: DiG.

Artykuły:

2015 Save Radika. Environmental or Political Activities and the Local Conceptualization of the Concept of Diaspora, Ethnologia Balkanica nr 18, s. 155-171.

2014 The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging, „Colloquia Humanistica” nr 3, s. 37-56.

2014 From pechalbari to iselenici. Migration history of Macedonians, in: Making Europe Bottom-Up: http://aemi.eu/wp-content/uploads/2014/02/macedonian-history...

2013 Torbesze - o zmiennych identyfikacjach, przemocy symbolicznej i wykluczeniu, w: (red.) Łukasz Smyrski, Katarzyna Waszczyńska, Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW & DiG.

2012 A Female Anthropologist. Knowledge Determined by Gender, “Ethnologia Polona” nr 29-30 2008/9.

2011 Gdzie jest mój teren i kim w nim jestem? Kilka pytań w związku z terenem, wiedzą i etyką antropologa – „Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej” – red. T. Buliński, M. Kairski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2010 Peczalbarskie wesele – prestiż, tradycja i rodzinne więzi w zachodniej Macedonii, red. Anna Malewska-Szałygin, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Warszawa: Instytut Etnologii i Anthropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

2010  Different models of labour migration in contemporary Macedonia – or what does pečalba mean now? - “Ethnologia Balkanica”, vol. 14.

2010 Transnarodowość, transterytorialność, ponadpaństwowość? Dylematy terminologiczne badaczki migracji zarobkowej na Bałkanach - „Kultura i społeczeństwo” 2010, t. LIV, nr 3.

2009 Visiting of Christian Holy Places by Muslims as a Strategy of Coping With Difference, “Anthropological Notebooks”, vol. XV, no. 3.

Projekty badawcze

Stypendium podoktorskie "Fellow Mundus" - Wydział Antropologii, Uniwersytet Federalny Santa Catarina we Florianopolis (Brazylia), projekt badawczy: Cultural Heritage of Polish-Brazilians in Santa Catarina, Brazil: anthropological approach to language and food practices

Kierownik projektu Debates on postsocialism in V4 countries in the global context - koordynacja wspólnych zajęć z wykładowcami ze Słowacji, Czech i Węgier; finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, nr 61300009; 2014-2018.

Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany”, nr 2011/01/D/HS3/03583 , 2010-2014.

Realizacja grantu (kierownik projektu) nr N N109 094839 „Ponadpaństwowe więzi, relacje społeczne i etniczne w kontekście migracji zarobkowej Macedońskich Muzułmanów z Macedonii do Włoch” 2010-2012.

Kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Macedończycy i Albańczycy – sąsiedztwo w obliczu konfliktu” 2007-2008 r., nr grantu: N10901532/0635.

Wykonawca projektu kierowanego przez prof. Halinę Karaś (finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe", Priorytet "Kultura ludowa”). Numer umowy:  Umowa Nr 323/10/FPK/DIK z dn. 21.06.20101) „Multimedialny internetowy atlas gwar polskich” (http://gwarypolskie.uw.edu.pl),  koordynacja materiału dotyczącego kultury ludowej; opracowanie części regionów, 2009-11. Publikacje na stronie: Kultura ludowa a gwary ludowe (z H. Karaś) w części: Podstawy dialektologii, Dialekt wielkopolski (Kultura ludowa), Bory Tucholskie (Kultura ludowa),Kociewie (Kultura ludowa z E. Kwapień), Dialekt śląski (Kultura ludowa), Śląsk południowy (Kultura ludowa), Dialekt małopolski (Kultura ludowa z E. Kwapień), Żywiecczyzna (Kultura ludowa),Dialekt mazowiecki (Kultura ludowa z E. Kwapień), Kurpie (Kultura ludowa), Spisz (Kultura ludowa).

Udział w projekcie finansowanym przez Fundusz Wyszehradzki, typ funduszu: Typ funduszu: Standard Grant, nr 2101004, udział w szkole letniej „Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe”; udział w dyskusji panelowej „Islamophobia in Eurasia”, Warszawa 3-6. 2010.

 

 

Współpraca z zagranicą i doświadczenie w pracy w zespole międzynarodowym

Koordynacja programu CEEPUS realizowanego w IEiAK UW od roku akademickiego 2008/09; tegoroczny nr sieci:  CIII-RO-0014-07-1112 Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education; w ramach programu organizacja wymiany studentów i pracowników CEEPUS. Kraje wymiany: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Węgry.

Koordynacja programów: Erasmus+, Erasmus Mundus od 2013/14 roku.

W IEiAK UW zajmuję się również współpracą z Instytutem Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie w Macedonii, Katedrą Etnografii Uniwersytetu św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii (umowy bilateralne międzyinstytutowe) oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Zagrzebiu i Instytutem Etnografii Bułgarskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sofii.

Badania terenowe

  • 2000-2008 badania terenowe w Macedonii i Serbii; tematy: praktyki magiczne w kręgu kultury prawosławia; rola kulturowa rakii; relacje społeczne i etniczne na pograniczu macedońsko-albańskim;
  • 2012-2013 badania terenowe w Macedonii - region Porecze: pamięć o badaniach Józefa Obrębskiego; mobilność w kontekście postsocjalistycznym
  • 2009-2014 - badania terenowe w Macedonii i we Włoszech: transnarodowa codzienność macedońskojęzycznych muzułmanów

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Wykład otwierający konferencję: Interculturalismo e diaspora: onde é espaço para o dialogo? IV Simpósio internacional de estudos eslavos, UNICENTRO, Campus Irati, 7-9.06.2016

Práticas alimentares como patrimônio cultural IV Simpósio internacional de estudos eslavos, UNICENTRO, Campus Irati, 7-9.06.2016

Macedonian Poreche - between idyllic imaginaries and post-socialist realities. Reflections from an ethnographic revisit, Międzynarodowa kobferencja stworzyszenia SIEF (International Society for Ethnology and Folklore), Zagrzeb 21-25.06.2015.

Save Radika: ecological and political activities of the Macedonian diaspora in Italy, konferencja stowarzyszenia InASEA: “Cultures of Crisis: Experiencing and Coping With Upheavals and Disasters in Southeast Europe”, Stambuł, 18-21.09.2014.

Turkish coffee in Italy: on comfort food among Macedonian-speaking Muslims in Italy, konferencja stowarzyszenia EASA: Collaboration, Intimacy & Revolution, Tallin, 31.07.-3.08.2014.

Superdiversity in Post-socialist Context. Mobility in Contemporary Republic of Macedonia and the Construction of Us and The Others, konferencja zorganizowana przez przez Institute for Research of Superdiversity, University of Birmingham: Superdiversity: Theory, Method and Practice, Birmingham, 23-25.06.2014.

Post-co? Przydatność kategorii „postsocjalizmu" w badaniach antropologicznych w byłej Jugosławii, I Kongres Antropologiczny, Warszawa 23-25.10.2013.

Migratory Experience from Below: Everyday Life of Macedonian Muslim Women in Italy, konferencja stowarzyszenia AEMI (The Association of European Migration Institutions), Kraków, 27-28.09.2012.

Prestiż i tradycja w kontekście migracji zarobkowej z Macedonii do Włoch, konferencja: Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją, Będlewo, 24-26.05.2012.

Macedonian pechalbari in Italy: some critical remarks on the concept of transnationalism, konferencja organizowana przez IEiAK UW i IH PAN „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo,transnarodowość”, Warszawa 1-2.12.2011; współorganizacja konferencji.

Keeping feet in two worlds? Everyday experiences of female migrants from Macedonia to Italy, konferencja “Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans”, Sofia 13-16.10.2011.

Ethnographic fieldwork in reality and on-line. Methodological and ethical dilemmas, konferencja stowarzyszenia InASEA “Southeast European (Post) Modernities”, Ratyzbona, 28.04.-1.05. 2011.

Transnational men – experiences of labour migrants (pechalbari) from Macedonia to Italy and Slovenia, konferencja “Beyond essentialisms. Challenges of Anthropology in the 21st Century”, Ljubljana, 25-27.11.2010.

Transnational ties among migrants and their families. The case of labour migrants (pechalbari) from the Republic of Macedonia to Italy, 11th Mediterranean Research Meeting, Florencja i Montecantini Terme, 24-27.03. 2010.

Doing fieldwork in the Republic of Macedonia, konferencja stowarzyszenia EASA,„Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced?”, Poznań, 15-16.10. 2009.

Nagrody i stypendia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2011-2014

Stypendium programu „Nowoczesny Uniwersytet” na rok akademicki 2010/11 (finansowane ze środków unijnych „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”)

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – program START, stypendium krajowe dla młodych naukowców – edycja 2007 i 2008

Stypendium konferencyjne FNP – 2008 

Studenckie stypendium Ministra Edukacji Narodowej (później MENiS) za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej w latach akademickich 2001/2002, 2002/2003 i 2003/2004

Staże

Staż podoktorski w ramach programu Fellow Mundus - listopad 2015-sierpień 2016, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis

Staż w ramach programu Erasmus: University of Oxford, maj 2015.

Staż w ramach programu CEEPUS: University of Graz, kwiecień 2014.

Staż w ramach programu Erasmus: Sveuciliste u Zagrebu: marzec 2013.

Staż w ramach program CEEPUS; Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopje,10 czerwiec 2010 – 10 lipiec 2010, prowadzenie zajęć dla studentów II i III stopnia oraz prowadzenie własnych badań terenowych w Skopje.

Staż w ramach programu Erasmus – tygodniowy pobyt w Sofii (Katedra Etnologii, Uniwersytet św. Klimenta Ochrydzkiego) – 17.-23.09. 2010, prowadzenie zajęć dla studentów II stopnia.

Członkostwo w organizacjach

  1. International Association for Southeast European Anthropology (od 2007 roku)
  2. European Association of Social Anthropologists (od 2007 roku)