mgr Agnieszka Kosiorowska

doktorantka
Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Kontakt

a.kosiorowska@student.uw.edu.pl

Antropolożka, absolwentka Etnologii i antropologii kulturowej oraz Lingwistyki stosowanej na UW. Obecnie bada związki katolicyzmu i reprodukcji wśród polskich migrantów w Paryżu. Przeprowadziła roczne badania terenowe do pracy magisterskiej na temat eksperckiego macierzyństwa i przekazywania języka polskiego dzieciom wśród społeczności polskiej w Paryżu, a także badnia do pracy licencjackiej na temat braku zaufania do wiedzy eksperckiej w zakresie oceny jakości mleka w społeczności rolniczej na Podlasiu. 

Obszary zainteresowań

Antropologia płci i seksualności, antropologia religii, studia nad migracjami, socjolingwistyka i antropologia lingwistyczna, antropologia polityczna, postsocjalizm i teoria postkolonialna. 

Publikacje

• 2020 Kwestionując bakterie. Opór podlaskich rolników wobec wymuszonego postępu [w:] Antropologia pracy. Etnograficzna monografia rolniczego Podlasia, red. Amanda Krzyworzeka, Warszawa: Oficyna Naukowa.

• 2020 Zaangażowana antropologia edukacji, "Lud", 104(1), s. 529-533 (recenzja).

• 2019 Questioning Bacteria. How Farmers in North-Eastern Poland Resist Forced Progress, "Anthropology of
East Europe Review", 36(1), s. 3-24.

Projekty badawcze

Stypendystka w projekcie Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność​ w Polsce od 1930 r. do dziś (grant NCN OPUS, 2019/33/B/HS3/01068), kierowniczka projektu: dr hab. Agnieszka Kościańska.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

• Referat pt. ""Bilingualism Is in Fashion Now": How the Polish Mother Became an Expert" wygłoszony na
konferencji "Family and Women in Eastern Europe: Current Research on Family And Women since the Middle
Ages until present times".
• Referat pt. ""Fair, Natural and Reasonable": Sexuality and Reproduction in the Discourse of a Religious
Organisation of Polish Migrants in France", wygłoszony na konferencji European Association for
the History of Medicine and Health.
• Współautorstwo referatu pt. ""God Gave US Free Will To Use": Catholic Women and the Abortion Ban", wygłoszony na konferencji European Association for the Study of Religions.

Zaplanowane wystąpienia:
• Współautorstwo referatu pt. "Katolicy za antykoncepcją? Stanowisko kościoła katolickiego wobec planowania
rodziny a praktyki wiernych", który zostanie wygłoszony na VI Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym.

Nagrody i stypendia

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2020/2021.