Dziecko z ADHD - etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies

Przydatne informacje
Nr wewnętrzny UW: 
GR 5033
Nr umowy: 
UMO-2015/16/S/HS3/00150
Kierownik grantu: 
dr Anna Witeska-Młynarczyk
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
464 957 zł
Termin rozpoczęcia: 
16-09-2015
Termin zakończenia: 
30-09-2018

Projekt Dziecko z ADHD – etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies został stworzony po to, by uchwycić i zrozumieć świat polskiego dziecka w wieku wczesnoszkolnym (6-13 lat) ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). Projekt ma odpowiedzieć na pytania: jak w życiu codziennym wyłania się i jest negocjowane doświadczenie i tożsamość dziecka z ADHD, co strukturyzuje to doświadczenie, jak diagnoza wpływa na sposoby rozumienia dziecka przez dorosłych, rówieśników, oraz przez samego/samą siebie.

Cele projektu:

1. Zarejestrować „głosy” dzieci na temat ich doświadczenia ADHD

Inspirowana nurtem new childhood studies, w których głównym celem jest stworzenie dzieciom przestrzeni do wypowiadania własnych opinii oraz nastawienie na pracę „z dziećmi” jako aktywnymi i równoprawnymi uczestnikami badania, chcę rejestrować „głosy” dzieci na temat zaburzenia i sposobu, w jaki organizuje ono ich życie codzienne, jak wpływa na sposoby rozumienia siebie, własnego ciała, własnych zachowań i własnej relacji z otoczeniem społecznym.

2. Zrozumieć społeczno-kulturowy wymiar procesu stawania się dzieckiem z ADHD we współczesnej Polsce

Interesują mnie trzy obszary, w których formowane jest codzienne doświadczenie dzieci: rodzina, szkoła, gabinet lekarski/przestrzenie terapii, ale także transnarodowy dyskurs o zdrowiu i zaburzeniach psychicznych, który przenika praktykę legislacyjną i wykonawczą administracji polskiej. Tradycyjne badanie etnograficzne prowadzone w rodzinach chcę wzbogacić o analizę szerszego kontekstu społeczno-kulturowego, by zobaczyć, w jaki sposób dziecko z ADHD zaczyna istnieć będąc osadzone w pewnym układzie relacji. Podstawowym zadaniem jest tu opis sieci powiązań (aktorów, instytucji, artefaktów) i procesu produkcji wiedzy i praktyki społecznej legitymizującej klasyfikację psychiatryczną zaburzenia (neurobiologiczny i genetyczny model objaśniający zaburzenie); pokazanie jak i dlaczego klasyfikacja ta staje się dominująca dla interpretacji określonych zachowań dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Polsce.

Więcej na stronie Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem