Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej - interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne

Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019-2022/2023.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne 1 czerwca o godzinie 15.00 w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa, s. 006.

O studiach:

Czteroletnie interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania języka i społeczeństwa na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Doktoranci i Doktorantki poznają podstawowe metody badań socjolingwistycznych, łączących w sobie metodologię badań językoznawczych, etnologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych. Zdobędą również kompetencje niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, a także na obszarach kontaktów i konfliktów międzykulturowych.

O programie:

Program studiów podzielony jest na dwie części. Dwa pierwsze lata studiów poświęcone będą na: zdobycie podstaw teoretycznych i warsztatu metodologicznego podczas zajęć ze specjalistami z Polski i zagranicy oraz w czasie szkół letnich; zdobycie umiejętności „miękkich” potrzebnych do prezentowania wyników badań oraz pozyskiwania na nie funduszy; warsztaty z praktykami prac na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Druga część studiów poświęcona będzie przede wszystkim badaniom terenowym i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w ciągłym kontakcie z promotor(k)ami. Doktoranci i Doktoranci odbędą w tym czasie miesięczny staż w zagranicznej instytucji naukowej i będą uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach.

Korzyści:

  • Praca z doświadczonymi badaczami i badaczkami z Instytutu Slawistyki PAN, prowadzącymi badania językoznawcze, etnologiczne, kulturoznawcze i socjolingwistyczne;
  • Kontakty z zapraszanymi na wykłady i seminaria badaczami i badaczkami ze świata; 
  • Zdobycie kompetencji pozwalających na dalszą pracę naukową bądź na pracę na terenach wielokulturowych i/lub wielojęzycznych;
  • Zdobycie kompetencji w pozyskiwaniu środków finansowych na badania oraz działania kulturowe/społeczne;
  • Udział w lektoratach językowych (język polski jako język obcy lub język badań terenowych);
  • Stypendium naukowe w wysokości min. 1600 zł/miesięcznie przyznawane przez cały okres studiów doktoranckich (4 lata);
  • Miesięczny staż w zagranicznej instytucji naukowej finansowany przez Instytut Slawistyki PAN;
  • Udział w dwóch zagranicznych konferencjach naukowych finansowany przez Instytut Slawistyki PAN.

Finansowanie: 
Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).