Płeć i polski katolicyzm poza granicami:Seminarium Cathorep

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu Cathorep, organizowane w ramach grantu NCN "Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność​ w Polsce od 1930 r. do dziś" (o projekcie)!

Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
06-05-2021
Godzina: 
12:00

Co się dzieje w polskich organizacjach Kościoła rzymskokatolickiego poza granicami kraju? Organizacje te muszą działać w społeczeństwach pluralistycznych i wielokulturowych, o znacznym stopniu sekularyzacji, w których o wiele bardziej powszechne niż w Polsce są idee równości płci i emancypacji. Czy otwierają się na nowe egalitarne wzory, czy też konserwatywnie okopują i zamykają? Nasze wystąpienie będzie próbą zrozumienia, w jaki sposób, kto i dlaczego zmienia wzory płciowe w organizacjach Polskich Misji Katolickich w Anglii, Belgii i Szwecji.

Prelegentki:

Katarzyna Leszczyńska jest socjolożką, profesorką na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Interesuje się socjologią płci, organizacji i religii oraz socjolingwistyką.  Kierowała projektami badawczymi wspieranymi przez NCN, poświęconymi m.in. relacjom między płcią, organizacjami religijnymi a kontekstem kulturowym, polskim i migracyjnym. Autorka książek, m.in.  „Płeć w instytucje uwikłana”  (2016), „Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła w rzymskokatolickiego w Polsce” (2009), współredaktorka prac zbiorowych, np. „Kobiety i religie” (2006). Autorka i współautorka wielu artykułów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach („Journal of Contemporary Religion”, „Polish Sociological Review”, „Studia Socjologiczne”, „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”).

Sylwia Urbańska jest adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bada przemiany rodzin, macierzyństwa i wzorców płci w procesach migracji oraz w społecznościach wiejskich. Autorka książki „Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010” (2015) oraz współautorka pracy „Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie, metody, zjawiska” (2012). Jej teksty naukowe ukazały się m.in. w czaso-pismach „Central and East European Migration Review”, „Qualitative Sociology Review”, „Lud”, „Stan Rzeczy” oraz w antologiach: „Pożegnanie z Matką Polką. Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce” (2012) i „Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo  i  polityka” (2015). Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Działa w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, Komisji ds. Migrantów RPO i Polskim Towarzystwie Genderowym.

Katarzyna Zielińska jest profesorką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada związki pomiędzy religią a polityką, religią a płcią społeczno-kulturową oraz religią a tożsamościami zbiorowymi, szczególnie w Europie Środkowowschodniej. Jest autorką wielu artykułów publikowanych  w  krajowych  i  międzynarodowych czasopismach  (m.in. „Studia  Socjologiczne”,  „Lud”, „East European Politics and Societes” i „Religion, State and Society”) i dwóch książek: „Spory wokół sekularyzacji” (2009) oraz „W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych” (2018). Jest również współredaktorką kilku publikacji, np. „Opór i dominacja. Antologia tekstów” (2019) z Agnieszką Pasieką, oraz „Collective Identity and Democracy in  the Enlarging Europe” (2012) ze Zdzisławem Machem i Magdaleną Górą. Aktywnie działa w International Study of Religion in Eastern and Central Europe Associacion oraz w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.