Konkurs na dofinansowanie mobilności studentek i studentów UW

zdjęcie poglądowe
Przydatne informacje
Data zakończenia: 
15-11-2022

Informujemy, że otwarty został I konkurs na dofinansowanie mobilności studentek i studentów UW w działaniu IV.2.3 „Mobilność Studentów i Doktorantów” w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez studentów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im odbycia wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek naukowych. Projekt może być realizowany w celu:

  • zdobycia wiedzy i nowych umiejętności niezbędnych do podniesienia jakości prowadzonych badań i przygotowywanych prac dyplomowych,
  • przeprowadzenia badań lub analiz bezpośrednio związanych z tematyką przygotowywanej pracy dyplomowej lub projektu przygotowywanego na potrzeby rekrutacji do szkoły doktorskiej lub konkursu grantowego.

W ramach wyjazdu naukowego student przeprowadza działanie lub działania naukowe w szczególności takie jak kwerenda, konsultacje naukowe, eksperyment naukowy, udział w pracach badawczych.

Uzyskać mozna dofinansowanie do 50.000 zł

Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi spełniać jednocześnie następujące kryteria:

  • wyjazd naukowy musi się odbyć do zagranicznej jednostki naukowej,
  • wyjazd musi trwać co najmniej 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy,
  • wszystkie koszty powinny być ponoszone zgodnie ze stawkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167 z późń. zm.), koszty dopuszczalne stanowią: diety pobytowe, koszty noclegu, koszty transportu, opłata za udział w szkoleniu, inne koszty niezbędne do właściwej realizacji projektu.

Wnioski należy składać do 15.11.2022. 

Wypełniony formularz wniosku, z podpisem wnioskodawcy i opiekuna naukowego, w celu uzyskania podpisów Pełnomocnika Kwestora i Dziekan należy przesyłać do p. Magdaleny Lejman (magdalena.lejman@uw.edu.pl). Wniosek można wczesniej skonsultować w zakresie poprawności jego wypełnienia. 

Więcej informacji