dr
Joanna
Talewicz-Kwiatkowska
ZAKŁAD ANTROPOLOGII MEDYCYNY I CIELESNOŚCI

Joanna Talewicz-Kwiatkowska - doktor Antropologii Kulturowej, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. W latach 2011- 2020 adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka programu Historical Dialogue and Accountability Program na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (2018), Stypendystka programu Fulbright (2015/16), stypendystka Tom Lantos Institute (2017) oraz programu Komisji Europejskiej Marie Curie Conferences and Training Courses- Multi- Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies- a Model for Europe. Uczestniczka programu Departamentu Stanu USA International Leadership Visitor Program. Uczestniczka Leadership Academy for Poland (2016). Doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

 

Obszary zainteresowań

Romowie, mniejszości, Holocaust ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Romów europejskich, relacje międzykulturowe, przeciwdziałanie dyskryminacji 

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Prowadzone kursy:

Antropologia kulturowa

Antropologia współczesności

Gender w perspektywie antropologicznej

Relacje międzykulturowe

Współcześni Romowie

Edukacja antydyskryminacyjna

Mediacje w środowisku wielokulturowym

Stereotypy etniczne w mediach i w kulturze

Różnorodność kulturowa we współczesnym świecie 

Pozyskiwanie grantów na projekty kulturowe 

Minorities group in Central and Eastern Europe 

Publikacje

Książki:

Talewicz-Kwiatkowska J., Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskie na położenie społeczne Romów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2013

Współautorstwo książek:

Dębski J., Talewicz- Kwiatkowska J, (eds.), Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008

Kapralski S.,Kołaczek M., Talewicz-Kwiatkowska J., Direction: Future. 25 years freedom and the Roma people, Jagiellonian University Publishing House, Cracow 2018 (polska i angielska wersja językowa)

Redakcja książek:

J. Ostrowska, L.Van Dijk, J. Talewicz-Kwiatkowska, Erinner in Auschwitz auch an sexuelle Minderheiten, Querverlag, Berlin, 2020

Kapralski S., Martyniak M., Talewicz-Kwiatkowska J., Głosy Pamięci 7: Romowie w KL Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, 2011 (polska i angielska wersja językowa) 

Paleczny T., Talewicz-Kwiatkowska J. (red.), Transgresja w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Kraków, 2013

Paleczny T., Talewicz-Kwiatkowska J. (red.), Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Kraków, 2013

Artykuły i rozdziały książek:

Talewicz-Kwiatkowska J., Persecution and prejudice against Roma people in Poland after World War II, The Polish Review, Vol.64, No 2, University Illinois Press, Chicago 2019

Romowie w wirtualnym świecie, "Politeja" [tekst przyjęty do druku, planowana publikacja: 2020]

Talewicz-Kwiatkowska J., Romscy imigranci w krajach Europy Zachodniej, [w:] K. Dąbrowska, M. Grabowska, A. Kościańska (red.), Antropologia wobec dyskryminacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015 

Talewicz-Kwiatkowska J., Europejscy Romowie. Monolit czy różnorodność?[w:] J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, WUJ, Kraków 2015

Talewicz-Kwiatkowska J.,  Roma immigrants in Western Europe – the example of France and Italy, [w], "Politeja", Kraków, 2015, 

Talewicz-Kwiatkowska J., Europe not for all? Romani Immigrants in Western European Countries, "Journal of Applied Cultural Studies", vol. 1/2015 

Talewicz-Kwiatkowska J., One Culture or Multiple Cultures? The Diversity of Roma People in Poland, [in:] Colloquia Humanistic, Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw 2014

Talewicz-Kwiatkowska J., Romowie- nierozwiązany "problem" współczesnej Europy?, [w:] Borek P., (red.), Studia o Romach w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013

Talewicz-Kwiatkowska J, Les Tsiganes en Pologne, [in:] "Etudes Tsiganes" 48&49, Revue Etudes Tsiganes, 2013 

Talewicz-Kwiatkowska J., Programy pomocowe dla Romów. Nadzieja na zmiany czy zmarnowana szansa?, [w:] Kocój E., Orzechowski E. (red), Zarządzanie w kulturze. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Talewicz-Kwiatkowska J., Programy unijne szansą na lepszą przyszłość?, [w:] Szyszlak E., Szyszlak T. (red.), Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, Centrum Badań Parnerstwa Wschodniego, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2012

Talewicz-Kwiatkowska J., Romowie jako beneficjenci programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych UE w Polsce, [w:] Banaś M., Paleczny T., Warmińska K. (red.), Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

Talewicz-Kwiatkowska J., Wprowadzenie do historii i kultury Romów,[w:] Lewandowska B., Piotrowska A. (red.), W kręgu tradycyjnej kultury muzyczne. Materiały z antropologii muzyki, Instytut Muzykologii Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010

Talewicz-Kwiatkowska J., Roma in Poland – problems and challenges, [in:] Kusek R. (eds), Towards a new multiculturalism, International Culture Center, Kraków, 2010

Talewicz-Kwiatkowska J., Aspects of Roma Socio-Cultural Experience, [in:] M.ỎhAodha (eds.), Migrants and Cultural Memory: The representation of Difference, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009 

Talewicz-Kwiatkowska J., Kołaczek M., Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier i Słowacji, [w:] Paleczny T., Talewicz-Kwiatkowska J. (red),  Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Talewicz-Kwiatkowska J., Romowie w Polsce, [w:] Smolak A., Ujma M. (red.), Transkultura: sztuka a płynna rzeczywistość XXI wieku. Materiały pokonferencyjne- wybór tekstów. Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2008

Talewicz- Kwiatkowska J.,  Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy Zagłada Romów Europejskich oraz rasizm we współczesnej Europie, [w:] Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau, Oświęcim, Czerwiec 2007

Raporty:

Pilch T., Surzykiewicz J., Lalak D., Kulesza M., Rychlicka-Maraszek K., Kuleta-Hulboj M., Januszewska E., Pierzcha M., Talewicz-Kwiatkowska J., Pilchowska I., Kołodziej E., Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011-2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy, Warszawa 2014

Talewicz-Kwiatkowska J., Kołaczek M. (red.), Funkcje poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do podstawowych specjalnych i masowych. Konteksty społeczne, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Kraków 2011

Talewicz-KwiatkowskaJ., Walczak M., Skrzyński M., Wójcik P., Kutyło Ł. (red.), Kapitał Ludzki w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społecznści romskiej w Polsce, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. Kutno,  2008

Talewicz-Kwiatkowska J. (co-edit.), Economic aspects of the condition of Roma Women. European Parliament, Brussels 2006

 

 

Projekty badawcze

William Fulbright Scholarship, senior award: Migration of European Roma people to the USA since the 1990s and the social and economic conditions of Roma people in Central and Eastern Europe

Członkini zespołu badawczego w projektach badawczych: 

-Migrant Children and Communities in Transforming Europe, Horizon 2020, 2018-2020

- Zatrudnienie migrantów i mniejszości etnicznych w Polsce w latach 2011-2013 oraz wpływ imigracji i emigracji na rynek pracy- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015

-Women in the Roma political movements and NGOs– szef zespołu badawczego: prof.  of the Sławomir Kapralski, Polska Akademia Nauk, 2014

- Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich w szkołach specjalnych i masowych- kontekst społeczny- szef zespołu badawczego: prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, UJ, 2014

- Romowie na rynku pracy- szef zespołu badawczego: prof. Lech Mróz, UW, 2008

- Evaluation of the range and direction of the Sub-measure 1.3.1. of the Human CapitaOperational Program towards the Roma in Poland – Implementing Authority for European Programs, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2008

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Wybrane Konferencje:

Curatorial dreams from (Polish) Museum Outsiders (Roundtalbe)

Konferencja: Decolonizing Museum and Cultures and Collections: Mapping Theory and Practise in East Central -Europe

International conference for heritage scholars and practitioners

21-24.10. 2020, Uniwersytet Warszawski

Roma in poswar period in the context of antigypsyism

Konferencja: 7thWord Congress on Polish Studies 

14-16.06. 2019, Uniwersytet Gdański

Roma Resistance in Auschwitz

Konferencja: Roma Resisnance during the Holocaust and in its aftermath research, education, remembrance 

31.01.2018, Central European University, Budapest 

Roma and Sinti in the activities of Memorial and Museum Auschwitz- Birkenau 

Konferencja: The Future of Roma History: Remembrance, Historical Justice and the Role of Roma Youth 

1-2.01.2018, Kraków, Organizer: European Roma Institute for Arts and Culture (Berlin) 

Romowie i opieka medyczna- kulturowe i społeczne uwarunkowania 

Konferencja: Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego” 

4-5.12.207, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Niewidzialna mniejszość- Romowie w wielokulturowej mozaice Stanów Zjednoczonych 

Konferencja: Wielokulturowość – fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny? Data: 22.05.2017 Kraków,  Uniwersytet Jagielloński

Udział w panelu dyskusyjnym: Modern Representations and Reception of Auschwitz' Awerness- Responsibilities- Future 

4-5.07.2017 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

Udział w panelu dyskusyjnym: Kryzys migracyjny jako źródło możliwości i wyzwań dla współczesnego społeczeń- stwa
Konferencja: Obrazy niewidzialnych- spojrzenie na kryzys migracyjny 

7.07.2017 Uniwersytet Jagielloński 

Zapomniana lekcja historii – dlaczego nie uczymy o Zagładzie Romów? 

Konferencja: Uczyć o ludobójstwie


8-9.10.2017, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

The problem of the hate speach towards Roma community in Poland 

Konferencja: The Romani/Gypsy Arts & Letters Conference 

23-23.04.2016, New York University

Roma and Sinti Memory 

Konferencja: The History and Revival of Jewish Life and Culture in Warsaw and Krakow 

Jewish Heritage Tour to Poland
26.06-2.07.2017, Congregation Ansche Chesed, Kraków 

Modern American Romanies


Konferencja: The 2016 Annual Meeting of Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies 14-16.09.2016, Södertörn University, Stockholm 

Roma Immigrants in the Countries of Western Europe. e Case of France and Italy

 Konferencja: Resilient Europe? 23rd International Conference of Europeanists 

14-16.04.2016, Council for European studies, Philadelphia 

Roma, Gypsies, and the Politics of (Mis-)Representation 

Konferencja: 47th Annual Convention - Northeast Modern Language Association 23-26.03.2016, Baltimore 

Living on the Margin? Roma in Poland
Incubator of Ideas: Transformation, Democracy and Human Rights 31.05-1.06.2014, Warsaw 

Panel dyskusyjny: Współpraca czy Konkurencja

 20-21.10.2014, Rajski Ogród Kultury, Kraków 

Udział w panelu dyskusyjnym: Polska dla Polaków 

I OŚWIĘCIMSKIE FORUM PRAW CZŁOWIEKA 

Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata 

8-10 maja 2014, Oświęcim 

“Cyganie” Otto Pankok 

KonferencjaL In the Shadow of GenocideRepresentations of the Past and Contemporary Problems of Roma Sinti Integration in Europe 

3.12. 2013, Uniwersytet Jagielloński 

 

Wykłady Gościnne: 

University of Illinois at Chicago, Chicago 2019

Columbia University, New York 2018

The City University of New York, New York 2018

Roma Tre University, Rome 2018

Central European University (CEU), Budapest 2018

Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2017

Monmouth University, West Long Branch, New Jersey 2017

University of Helsinki, Helsinki 2017

New York University (NYU), New York 2017

Denision University, Granville, Ohio, 2016

Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 2016 

Stockton University, Galloway, New Jersey, 2016

Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015

Polska Akademia Nauk, Warszawa2015

Nagrody i stypendia

Stypendystka Alliance for Historical Dialogue and Accountability Program 

Institute for the Study of Human Rights, Columbia University, NYC(2018)

Stypendystka Leadership Academy for Poland- nominated by Polish- U.S. Fulbright Commision (2016-2017)

Stypendystka Programu Departamentu Stanu USA : International Visitor Leadership Program (2011)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (2015)

Stypendystka Programu stypendialnego Komisji Europejskiej: Marie Curie Conferences and Training Courses- Multi-Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies - a Model for Europe (Central European University, 2009) 

Wyróżnienie: Gypsy Lore Society (2008)

Kontakt

j.talewiczkw@uw.edu.pl